top of page

שרותים

תוכניות פנסיוניות וביטוח עבורך

אנו פועלים לתת מענה כולל, שלם ומלא לכל אדם ובני ביתו.

התאמת מוצרים פנסיונים, גידור הסיכונים הקיימים ומתן שירות לאורך זמן על מנת מצד אחד להתאים באופן שוטף את המוצרים לכל אחד לאורך חייו והן מן הצד השני לאפשר לכל אחד לממש את הזכויות שרכש וצבר לאורך השנים.

ניתן לבחור יותר מאופציה אחת בו זמנית

ביטוח למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד עקב תאונה או מחלה.

ביטוח חיים (ריסק), אשר מבטיח תשלום סכום כסף למוטבים במקרה של פטירה.

ביטוח המבטיח למבוטח תשלום סכום חד פעמי, בהיקף שנקבע מראש, במקרה של גילוי מחלה קשה.

כיסוי ביטוחי מלא ליוצאים לחו"ל

איציק אסטרייכר בעל ניסיון רב בתחום ההדרכה והלימוד.

כספים שצבר אדם או כספים שנצברו בחברה יכולים להיות מושקעים בשוק ההון על מנת להפיק רווחים וזאת על ידי התקשרות עם מנהלי תיקי השקעות.

קופת גמל היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לשכירים ולעצמאים, אשר מאפשרת לחסוך לכל מטרה.

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מזכה את המבוטח בקצבת נכות.

פוליסת ביטוח חיים מקנה למוטבים כספים כפי שהוגדרו על ידי בעל הפוליסה.

ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח להתמודד עם מצב רפואי מורכב על ידי מתן כיסוי רחב ומקיף.

ביטוח חיים הנעשה אגב נטילת משכנתא

ביטוח מנהלים היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וקופת גמל המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

מרבית הגופים המנהלים תוכניות פנסיוניות מאפשרות לחוסך, בעל החשבון, ליטול הלוואה על סמך הכספים שצבר בתוכנית.

כספים אשר נצברים בתוכנית פנסיונית ניתנים למשיכה הונית או קצבתית.

תוכנית חיסכון הכוללת מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות.

תוכנית חיסכון הונית, נזילה, המאפשרת משיכת הכספים בכל עת.

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קופת גמל וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

פוליסת בריאות כוללת מגוון כיסויים אותם בחר המבוטח לרכוש אשר יבטיחו לו כיסוי בקרות מקרה רפואי חמור.

שורת מפתח המתארת את השרות?

bottom of page