top of page

תביעת אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מזכה את המבוטח בקצבת נכות.

תביעת אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מזכה את המבוטח בקצבת נכות במקרה שבו אין הוא יכול לעבוד עקב מחלה או תאונה.  כדי לממש את זכויות המבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה יש להגיש תביעה לחברת הביטוח בה הופקה הפוליסה, נרכש הביטוח.  אנו מעמידים לרשות המבוטח את הידע, הניסיון וההבנה לשם מימוש זכויותיו.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page