top of page

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קופת גמל וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קופת גמל וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי. 


תוכנית פנסיונית אשר נועדה לאפשר צבירת כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. 

כדי לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה מעניקה המדינה הטבות מס למפקידים לתוכניות פנסיוניות. 


קרן פנסיה נותנת מענה למבוטח ולמשפחתו בשלושה מצבים:  

  • תשלום קצבת זקנה החל מגיל הפרישה ולמשך כל חייו של המבוטח.   סכום התשלום החודשי תלוי בסכום שצבר המבוטח עד למועד בו התחיל לקבל קצבה ובמסלול הפרישה אותו בחר מבין מגוון מסלולי פרישה הקיימים בקרן הפנסיה.  

  • תשלום קצבת נכות במקרה שבו המבוטח לא יכול לעבוד עקב מחלה או תאונה.  

  • תשלום קצבת שאירים במקרה של פטירת המבוטח, לבן/ בת זוגו של המבוטח וליתומים עד גיל 21.


 קרן פנסיה נקראת גם קרן תשואה שבה קצבת הזקנה מחושבת לפי הסכום שנצבר בחשבון של החוסך כולל התשואה שהשיגה על השקעותיה. 


קרן פנסיה היא מסגרת קולקטיבית שבה זכויות העמיתים נקבעות בהתאם למצבם של כלל המבוטחים בקרן כלומר בקרן יש "ביטוח הדדי".

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page