top of page

Acerca de

השקעות

לנהל את הכסף בחוכמה

ניהול החיסכון הפנסיוני ובכלל את הכספים של כל אחד מחייב ידע והבנה על מנת למקסם את האפשרויות.

אנו פועלים להתאמת המכשירים ואפיקי ההשקעה לכל אחד בהתאם לגילו, מעמדו התעסוקתי, מצבו המשפחתי, רמת הכנסותיו, אופק החיסכון שלו וטעמיו האישיים.

תוכנית חיסכון הונית, נזילה, המאפשרת משיכת הכספים בכל עת.

שורת מפתח המתארת את השרות?

תוכנית חיסכון הכוללת מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות.

כספים שצבר אדם או כספים שנצברו בחברה יכולים להיות מושקעים בשוק ההון על מנת להפיק רווחים וזאת על ידי התקשרות עם מנהלי תיקי השקעות.

bottom of page