top of page

Acerca de

כתבות מאת אסטרייכר

פנסיה בגובה העיניים

מעת לעת מתפרסמות כתבות שלנו בעיתונות הכלכלית ובכלל.

כתבות שיש בהן כדי לתת מידע לציבור החוסכים בשפה בהירה וברורה על מנת שיהיה בו כדי לסייע בקבלת החלטות ובהבנת המכשירים והדרכים לשיפור התנהלותנו בקשר לעתיד הפנסיוני שלנו.

סיכום שנת 2023 בשוק קופות הגמל להשקעה

12 בפברואר 2024

פורסם ב:

פוליסה

פנסיה פאסיבית או אקטיבית?

19 במרץ 2024

פורסם ב:

פוליסה

bottom of page