top of page

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

שורת מפתח המתארת את השרות?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

בחודש מאי 2012 בוצע תיקון 190 בפקודת מס הכנסה, אשר נועד לעודד את הציבור להפקיד כספים בקופת גמל לשם הבטחת קבלת קצבה לאחר הפרישה מעבודה.  כספים אשר מופקדים בקופת גמל ולא מזכים את המפקיד בהטבות מס במועד ההפקדה ניתנים למשיכה לאחר גיל 60 כקצבה הפטורה ממס או בסכום חד פעמי תוך תשלום מס בשיעור 15% מן הרווח הנומינלי בתנאי שהחוסך מקבל קצבה העולה על הקצבה המזערית כפי שנקבעה בהסדר החוקי ומתעדכנת מעת לעת.

ליצירת קשר מיידי עם אסטרייכר סוכנות לביטוח

תודה, פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page