top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה – 2023

כמה ולמה כדאי לעצמאי להפקיד בקרן פנסיה ובקרן השתלמות ?


מדינת ישראל מעודדת את הציבור להפקיד כספים לפנסיה (בקופות גמל, בקרנות פנסיה ובביטוחי מנהלים), על ידי מתן הטבות מס, על מנת לצבור כספים לגיל הפרישה.

במאמר זה אנסה להציג את האפשרויות של עצמאי להפקיד כספים בשנת 2023 לתוכניות פנסיוניות ואת משמעות הטבות המס שניתנות עבור הפקדות אלו.


הפקדות לתוכנית פנסיונית

מאז ינואר 2017 חייב כל עצמאי (כמעט) להפקיד כספים לפנסיה, תוכנית, אשר תאפשר לו לקבל קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, לאחר גיל הפרישה.


סכומי הפקדה לפנסיה

עצמאי מחויב לבצע הפקדה חודשית לפנסיה בהתאם להכנסה שלו.

עבור הכנסה חודשית בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק עצמאי נדרש להפקיד לפחות 4.45% מן ההכנסה לפנסיה ועבור הכנסה הגבוהה ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק הוא נדרש להפקיד לפחות 12.55% מהכנסה זו.

כלומר, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 11,870 ₪, נדרש להפקיד, מידי חודש, לפנסיה, לכל הפחות, סכום של 1,008.95 ₪.

אבל חשוב לשים לב שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר באמת לעצמאי ליצור חיסכון משמעותי לתקופה שבה יהיה בפנסיה. לכן ניתנות לעצמאי המפקיד בפנסיה הטבות מס ייחודיות כדי לעודד ביצוע הפקדות של סכומים גבוהים יותר בקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים.


עצמאי המפקיד לתוכנית פנסיונית יכול ליהנות מהטבות מס משני סוגים:

הטבת ניכוי מס

אשר מקטינה את ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה לפנסיה.

הטבת זיכוי מס

אשר מאפשרת קבלת החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לפנסיה.


מס הכנסה מגדיר תקרת הכנסה אשר עבורה ניתנת אפשרות לעצמאי להפקיד כספים לפנסיה וליהנות

הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה

מהטבות מס.

בשנת 2023 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 225,600 ₪. מי שהוא עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה, כדי ליהנות מהטבות המס הניתנות למי שמפקיד לפנסיה.

כלומר, עצמאי אשר מבקש לממש את כל הטבות המס בשנת 2023 יפקיד לפנסיה סכום של 37,224 ₪ ( לפי 225,600 * 16.5%).

ההפקדה לפנסיה מעניקה לעצמאי הטבות מס אשר נחלקות לשניים.

עבור הפקדה בשיעור של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) מקבל עצמאי הטבת זיכוי במס. זאת אומרת, עד 5.5% מהכנסה של 225,600 ₪, עבור הפקדה של 12,408 ₪, מקבל עצמאי הטבת זיכוי בשיעור 35%, כלומר החזר מס בסך 4,342.8 ₪.

עבור הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה מקבל עצמאי הטבת ניכוי. כלומר, עד 11% מהכנסה של 225,600 ₪ מקבל עצמאי הטבת ניכוי בשיעור המס השולי על הכנסתו.

סכום ההפקדה המירבי בגינו ניתנת הטבת הניכוי הוא: 24,816 ₪. (לפי 225,600 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו 47% אז הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 11,663.52 ש"ח.

זאת אומרת, עצמאי רשאי להפקיד לפנסיה בשנת 2023 סכום של עד 37,224 ₪ וליהנות מהטבות מס, אשר משמעותם הכספית מסתכמת בסך של 16,006.32 ₪. כלומר 43% מסכום ההפקדה לפנסיה ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.


הפקדה לקרן השתלמות

עצמאי, כזה שיש לו הכנסות מעסק או משלח יד, יכול להפקיד כספים בקרן השתלמות ולקבל הטבות מס אשר ניתנות עבור הפקדות בקרן השתלמות.

אדגיש שהפקדות לפנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות למי שהוא עצמאי אשר בוחר להפקיד כספים גם בפנסיה וגם בקרן השתלמות.

בשנת 2023 רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו ועד תקרה שנתית, אשר נקבעת על ידי מס הכנסה, כאשר כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה.

תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2023 ב- 283,905 ₪. זאת אומרת, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2023 סכום של 12,775.7 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה.

וקיים יתרון ייחודי נוסף.

במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון מחויבים משקיעים בתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון".

עצמאי אשר מפקיד בקרן השתלמות סכום אשר לא עולה על תקרת הפקדה מוטבת – 19,920 ₪ בשנת 2023, יזכה לפטור ממס רווחי הון כפי שיושגו על השקעות קרן ההשתלמות לאורך כל חיי החיסכון.
Comments


bottom of page