top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ביטוח שאירים

זרקור על קרן פנסיה - ביטוח שאירים


ביטוח למקרה מוות במסגרת קרן פנסיה חדשה

במסגרת סדרת מאמרים אני משתדל למקד בכל מאמר סקירה של היבט אחד בעל השפעה על החוסכים/ המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה, אותה תוכנית פנסיונית שבאמצעותה מעודדת ומחייבת מדינת ישראל את ציבור העובדים בישראל לחסוך לפנסיה.


והפעם על ביטוח למקרה מוות, ביטוח שאירים.

אדם אשר הצטרף לקרן פנסיה ומפקיד בה באופן שוטף, מידי חודש, מבוטח באופן אוטומטי בביטוח למקרה מוות, ביטוח שאירים (אלא אם כן וויתר החוסך על הכיסוי הביטוחי, כי הוא רווק ואין לו ילדים).


ביטוח שאירים

במסגרת קרן פנסיה חדשה קיים כיסוי ביטוחי למקרה מוות, אשר מבטיח תשלום קצבה חודשית לשאירים

ביטוח שארים

המוגדרים כבן/בת זוג או ידוע בציבור לכל החיים ולילדים עד גיל 21 כולל בן חורג או מאומץ וגם הורה נתמך.

סכום הביטוח שבו יבוטח החוסך תלוי בהכנסה ממנה הפקיד לקרן הפנסיה והגיל בו הצטרף לקרן הפנסיה. במקרה מות המבוטח, החוסך בקרן הפנסיה תשלם קרן הפנסיה קצבת שאירים חודשית לבן/בת זוגו של המבוטח, בשיעור 60% מן ההכנסה המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה וזאת למשך כל חייו/ה, וגם קצבת שאירים חודשית ליתום בשיעור 40% מן ההכנסה המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה וזאת עד הגיעו של היתום לגיל 21. היה ולמבוטח הורה נתמך הרי הוא יקבל קצבת שאירים בשיעור 20% מן ההכנסה המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה.


סך קצבאות השאירים שתשלם הקרן לא תעלה על ההכנסה המבוטחת.

כל אדם יכול לרכוש ביטוח חיים אשר יבטח תשלום של סכום הביטוח במקרה מוות למי שהגדיר שיקבלו את הכספים במקרה מותו.


חשוב לחדד ולהבהיר את ההבדל בין ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) הנובע מקרן הפנסיה לעומת ביטוח חיים הנובע מפוליסת ביטוח למקרה מוות.


אופן תשלום במקרה מוות

ביטוח שאירים ישולם כקצבה חודשית לכל חיי בן/בת זוג וילדים עד גיל 21 ואילו בביטוח חיים ניתן לרכוש סכום ביטוח אשר ישולם במקרה מות המבוטח כסכום חד פעמי ואפשר לרכוש סכום פיצוי חודשי לתקופה שתוגדר בעת רכישת הביטוח.


הזכאים לקבלת כספים במקרה מוות

קרן פנסיה תשלם במקרה מות המבוטח קצבה לשאירים ואילו במסגרת ביטוח חיים יכול המבוטח להגדיר מי יקבל את סכום הביטוח שרכש במקרה מוות.


סכומי הביטוח

סכומי קצבת השאירים אשר תשולם לשאירים במקרה מוות תלויים בהכנסה המבוטחת של החוסך בקרן הפנסיה ואילו הסכום שיכול לרכוש אדם במסגרת פוליסת ביטוח תלוי בהחלטתו שלו בעת רכישת הביטוח ולא תלוי ברמת הכנסותיו, עושרו הפיננסי או כל פרמטר אחר.

למשל,

גבר בן 30 עם בת זוג וילדים, מבוטח בקרן פנסיה חדשה עם הכנסה חודשית של 10,000 ₪, מפקיד 18.5% או 20.83% מן ההכנסה לקרן, מסלול ביטוח 75% נכות ו- 100% שאירים.

במקרה מוות של אדם המבוטח בקרן תשלם קרן הפנסיה לאלמנה קצבת שאירים חודשית בסך 6,000 ₪ למשך כל חייה וליתום 4,000 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 21. (סך כול קצבאות השאירים לא יעלו על ההכנסה המבוטחת, 10,000 ₪).


Image by from FreepikCommentaires


bottom of page