top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מה לעשות כדי לחיות בכבוד בפנסיה ?

הצעדים להבטחת עתיד טוב יותר בפנסיה

 

רבים מאזרחי מדינת ישראל סבורים, במידה רבה של צדק, שרמת החיים בה יחיו לאחר שיפרשו מעבודה תהיה נמוכה מזו לה הורגלו במהלך שנות עבודתם.


שיעור התחלופה

שיעור התחלופה מבטא את היחס שבין ההכנסה בפנסיה לבין ההכנסה בתקופת העבודה.

שיעור התחלופה הצפוי לחלק גדול מאזרחי ישראל עומד על 50%-70% ואפילו למטה מכך. משמע, יכולת ההשתכרות של פנסיונר תהיה מחצית ואפילו פחות מכך, מזו שהורגל אליה בשנות עבודתו.

המשמעות, ירידה חדה ברמת החיים בפנסיה.

העלייה בתוחלת החיים מצד אחד וחיסכון בהיקף לא מספיק בתוכניות פנסיוניות מן הצד השני מבטא מגמה ברורה. שיעור התחלופה הולך וקטן.

על מנת להתמודד עם הסכנה הכרוכה בירידה ברמת החיים עם הפרישה מעבודה רצוי להתבונן בעובדות ולבחון ביצוע פעולות על מנת לשפר את העתיד הצפוי. צעדים שהם בשליטתו של כל אדם ובאפשרותו לקבל החלטות על מנת לשפר את מצבו הכלכלי לתקופה שלאחר שיפרוש מעבודתו.


שיעור ההפקדה לפנסיה

על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, מבוצע ניכוי בשיעור של 6% משכרו של העובד, וסכום זה על חשבון העובד בנוסף להפרשות המעסיק על חשבונו, 6.5% לתגמולים ו- 6% על חשבון פיצויים מועברים לתוכנית פנסיונית על שם העובד.

העובד רשאי לבקש להגדיל את חלקו בהפרשות לשיעור של 7%, ללא קשר למעסיק וכך היקף הכספים שיחסוך לאורך שנות עבודתו יגדל.


פיצויים

שוק העבודה משתנה לאורך השנים. כיום מרבית ציבור העובדים, בוודאי ככל שאלה צעירים יותר, נוהגים להחליף מקומות עבודה והסיטואציה שאולי הייתה מקובלת בקרב הדורות הקודמים שבה משתחררים מהצבא, לומדים/ מתחילים לעבוד במקום עבודה אחד ויחיד לכל אורך שנות העבודה, חלפה מן העולם. עובדים מחליפים מקומות עבודה. בעת עזיבת מקום עבודה ניתנת אפשרות לעובד לקבל פיצויים. משיכת כספי פיצויים במהלך שנות העבודה, בעת עזיבת עבודה, עלולה להקטין את קצבת הזקנה לה יהיה זכאי העובד בגיל הפרישה בכ- 40% ולכן בעת ביצוע פעולת משיכה של כספי פיצויים יש להבין את המשמעות ארוכת הטווח של המהלך.


מתחילים להפקיד מוקדם ורצוף

צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע ששכיר זכאי להפרשות פנסיוניות לאחר 6 חודשי עבודה ואם היה מבוטח

הבטחת עתיד טוב יותר בפנסיה

בתוכנית פנסיונית הרי נדרש להפקיד לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית מתחילת העבודה.

חשוב להתחיל להפקיד מוקדם לפנסיה, חוסכים לאורך זמן והכספים מושקעים ונושאים תשואה לאורך זמן רב יותר.

אבל לא רק זאת.

חשוב לדעת, אם לעובד יש קרן פנסיה, תוכנית בה העובד מבוטח, עם תחילת עבודה חדשה, יש להביא עובדה זו בפני המעסיק על מנת שזה יתחיל להפקיד לזכות העובד מן החודש הראשון (גם אם יבוצע לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית) ולא רק לאחר 6 חודשים (ללא הפקדות רטרואקטיביות).


קופת גמל להשקעה

על מנת להגדיל את החיסכון לפנסיה מעודדת מדינת ישראל את הציבור הרחב לחסוך כספים לפנסיה, באמצעות קופת גמל להשקעה.

אומנם הפקדות לקופת גמל להשקעה לא מניבות הטבות מס, זיכוי וניכוי, אבל אם הכספים ישמרו לגיל 60 לפחות וימשכו בדרך של קצבה, הרי כל הרווחים שיצטברו בקופה יהיו פטורים ממס רווחי הון וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס.Comments


bottom of page