top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מטריה ביטוחית

מהי מטריה ביטוחית לקרן פנסיה ?

קרן פנסיה מקיפה

יותר ויותר מאזרחי מדינת ישראל חוסכים בקרן פנסיה מקיפה חדשה, אשר מבטיחה תשלום קצבת זקנה

קרן פנסיה מקיפה

לאחר הפרישה מהעבודה.

קרן פנסיה מקיפה, בנוסף, מייצרת לחוסך, המבוטח בקרן הפנסיה הגנה לשני מקרים, למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה מוות.

היה ונפטר חוסך המבוטח בקרן פנסיה, יהיו זכאים שאריו לקצבת שאירים, כאשר שאריו הם בן/בת זוג של החוסך וילדיו. בן/בת זוג זכאים לקצבת שאירים לכל החיים וילדים לקצבת שאירים עד הגיעם לגיל 21.

חוסך המבוטח בקרן פנסיה מקיפה מבוטח למקרה של אובדן כושר עבודה. היה ונפגע כושרו לעבוד בשיעור של 25% ומעלה עקב מחלה או תאונה יהיה זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.

הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מקיפה עלול "לסבול" ממספר חולשות בהשוואה לביטוח למקרה אובדן כושר עבודה הנרכש מחברת ביטוח, אבל ניתן לטפל באותן חולשות, ככל שהן רלוונטיות לחוסך.

מטריה ביטוחית לקרן פנסיה מנסה לתת מענה לחולשות המובנות הקיימות בכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, לייצר כיסוי איכותי יותר לפנסיית נכות המבוטחת על ידי קרן פנסיה חדשה.


מטריה ביטוחית

מטריה ביטוחית מאפשרת רכישת הרחבות ביטוחיות לאלו הקיימות בקרן הפנסיה: הגדרת עיסוק ספציפי, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מביטוח לאומי.


הגדרת עיסוק ספציפי

במסגרת התקנון של קרנות הפנסיה החדשות, שהוא אחיד לכל קרנות הפנסיה החדשות, נקבע שאדם מוגדר כנכה, אם אין הוא מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. זאת אומרת, אם חוסך המבוטח במסגרת קרן פנסיה חדשה לא מסוגל לעבוד בעבודתו, אך הוא יכול לעבוד בעבודה אחרת אשר תואמת להשכלתו, הכשרתו וניסיונו הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה.

במסגרת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ניתן להוסיף הגדרה עיסוקית ולכן יש הטוענים שהכיסוי הקיים בפוליסת ביטוח טוב יותר למבוטח מזה הקיים במסגרת קרן פנסיה.

מטריה ביטוחית הנרכשת בנוסף לחיסכון במסגרת קרן פנסיה חדשה מרחיבה את הכיסוי הביטוחי גם למקרה בו המבוטח לא יכול לעבוד בעיסוק ספציפי.

משמעות הדבר שאם קרן הפנסיה תדחה את התביעה של המבוטח לקבל קצבת נכות בטענה כי למרות הפגיעה ביכולתו לעבוד בעבודתו הוא יכול לבצע עבודה אחרת הרי המטריה הביטוחית מבטיחה לו קבלת קצבה אם אין הוא יכול להמשיך לעסוק בעיסוק ספציפי, לעסוק באותו עיסוק ובאותו מעמד שהיה לו ב-12 החודשים שלפני קרות מקרה הביטוח. ניתן לרכוש הגדרה עיסוקית לבעלי מקצוע הנכללים ברשימה סגורה של חברות הביטוח ולא ניתן לרכוש את הכיסוי לכל בעל מקצוע.


תקופה אכשרה

מוגדרת כתקופה שבמהלכה לא זכאי החוסך המבוטח לכיסוי ביטוחי בגין מחלות שהיו לו לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה. קרן פנסיה חדשה מגדירה שאם אי יכולתו של המבוטח לעבוד נובעת מאירוע רפואי שהתרחש לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה אין הוא מבוטח במשך 60 חודשים ממועד הצטרפותו לקרן. מטריה ביטוחית יכולה להבטיח שאם תביעת המבוטח לקרן הפנסיה תידחה מסיבה זו יזכה המבוטח לתשלום מחברת הביטוח בזכות המטריה שרכש.


קיזוז קצבת נכות

היה ואדם זכאי לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה וגם קצבה ממקור אחר, כמו במקרה של תאונת עבודה אשר מאפשרת למבוטח לקבל קצבה מהביטוח הלאומי מקזזת קרן הפנסיה מן הקצבה אותה היא אמורה לשלם את הקצבה האחרת.

במסגרת מטריה ביטוחית ניתן לרכוש כיסוי לביטול קיזוז קצבת נכות ואז בקרות מקרה ביטוח, לא תקזז קרן הפנסיה מן הקצבה המשלמת על ידה קצבה המשולמת על ידי גורם אחר כמו ביטוח לאומי או משרד הביטחון.


חוסך בכל קרן פנסיה חדשה יכול לבחון רכישת מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה בכל חברת ביטוח ולאו דווקא בחברת הביטוח שבה גם קרן הפנסיה מנוהלת וגם מי שבחר בקרן פנסיה המנוהלת על ידי בית השקעות יכול לרכוש מטריה ביטוחית מכל חברת ביטוח.
Comments


bottom of page