top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה והשתלמות – 2024

מדינת ישראל מעודדת את ציבור העובדים, שכירים ועצמאים להפקיד כספים בתוכניות פנסיוניות – קופות

הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה והשתלמות – 2024

גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים על ידי מתן הטבות מס על מנת לצבור כספים לגיל הפרישה.

במאמר זה אנסה להציג את האפשרויות של עצמאי להפקיד כספים בשנת 2024 לתוכניות פנסיוניות ואת משמעות הטבות המס שניתנות לו עבור הפקדות אלה.


הפקדות לתוכנית פנסיונית

החל מינואר 2017 נדרש כל עצמאי (כמעט) להפקיד כספים בתוכנית פנסיונית, כזו אשר תאפשר לו לקבל קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, לאחר גיל הפרישה.

עצמאי מחויב לבצע הפקדה מינימלית לפנסיה בהתאם להכנסה שלו. עבור הכנסה חודשית בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש מי שהוא עצמאי להפקיד לפחות 4.45% לפנסיה ועבור הכנסה הגבוהה ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד לפחות 12.55% מהכנסה זו.

כלומר, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 12,536 ₪, נדרש להפקיד, מידי חודש, לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 1,065 ₪.

אבל יש לתת את הדעת לכך שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר לעצמאי יצירת חיסכון משמעותי לתקופה שלאחר שיפרוש לפנסיה.

לכן ניתנות הטבות מס ייחודיות כדי לעודד עצמאים להפקיד סכומים גבוהים יותר לקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים.


עצמאי המפקיד לתוכנית פנסיונית יכול ליהנות מהטבות מס משני סוגים:

הטבת ניכוי במס

אשר מקטינה את ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית.

הטבת זיכוי במס

אשר מאפשרת קבלת החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית.


תקרת הכנסה להפקדות לפנסיה

מס הכנסה מגדיר תקרת הכנסה, אשר עבורה ניתנת אפשרות לעצמאי להפקיד כספים לפנסיה וליהנות מהטבות מס.

בשנת 2024 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 232,800 ₪.

עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה כדי ליהנות מהטבות המס הניתנות למי שמפקיד לפנסיה.

כלומר, עצמאי אשר מבקש לממש את כל הטבות המס, בשנת 2024, יפקיד לפנסיה סכום של 38,412 ₪ (לפי 232,800 * 16.5%).

ההפקדה לפנסיה מעניקה לעצמאי הטבות מס אשר נחלקות לשניים.

עבור הפקדה בשיעור של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) מקבל עצמאי הטבת זיכוי במס.

זאת אומרת, עד 5.5% מהכנסה של 232,800 ₪, עבור הפקדה של 12,804 ₪, מקבל עצמאי הטבת זיכוי בשיעור 35%, כלומר מהחזר מס בסך 4,481.4 ₪.

עבור הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה מקבל עצמאי הטבת ניכוי.

כלומר, עד 11% מהכנסה של 232,800 ₪ מקבל עצמאי הטבת ניכוי בשיעור המס השולי על הכנסתו. סכום ההפקדה המירבי בגינו ניתנת הטבת הניכוי הוא: 25,608 ₪ (לפי 232,800 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו של עצמאי 47%, אז הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 12,035.76 ₪.

זאת אומרת, עצמאי רשאי להפקיד לפנסיה בשנת 2024 סכום של 38,412 ₪ וליהנות מהטבות אשר משמעותם הכספית מסתכמת בסך של 16,517.16 ₪.

כלומר, 43% מסכום ההפקדה לפנסיה ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.  


הפקדה לקרן השתלמות

עצמאי, כזה אשר יש לו הכנסות מעסק או משלח יד יכול להפקיד בקרן השתלמות ולקבל הטבות מס אשר ניתנות עבור הפקדות בקרן השתלמות.

אדגיש שהפקדות בפנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות למי שהוא עצמאי אשר בוחר להפקיד כספים בכל אחת מן התוכניות.


סכום הפקדה בקרן השתלמות

בשנת 2024 רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו ועד תקרה שנתית אשר נקבעה על ידי מס הכנסה. כל סכום ההפקדה בקרן השתלמות מוכר לעצמאי כהוצאה.

תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2024 בסך של 293,397 ₪.

זאת אומרת, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2024 סך של 13,203 ₪ וכל סכום ההפקדה יוכר לו כהוצאה.

וקיים גם יתרון ייחודי נוסף.

במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון מחויבים משקיעים בתשלום מס בגין רווחים- "מס רווחי הון".

בקרן השתלמות עצמאי המפקיד סכום שלא יעלה על תקרת הפקדה שנתית יזכה לפטור ממס על הרווחים.


בשנת 2024 עצמאי המפקיד סכום של 20,520 ₪ יזכה לפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיהיו בקרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון).Comments


bottom of page