top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מהי קרן השתלמות ?

תוכנית חיסכון לטווח בינוני עם הטבות מס

תוכנית חיסכון לטווח בינוני אשר מקנה לחוסך הטבות מס ייחודיות.


על שם מי מתנהל חשבון קרן השתלמות?

חשבון בקרן השתלמות ניתן לפתוח ע"ש אדם שהינו שכיר ובהתאם לתנאי העסקתו היחסיים עם המעסיק לבצע הפקדות חודשיות מן השכר לקרן השתלמות וע"ש אדם שהינו עצמאי. יחיד שהוא בעל הכנסה מעסק או משלח יד.


היכן ניתן לפתוח חשבון קרן השתלמות?

מרבית בתי ההשקעות וחברות הביטוח מציעות לציבור הרחב לחסוך כספים במסגרת קרן השתלמות המנוהלת על ידם.


כיצד מפקידים כספים בקרן השתלמות?

מפקידים כספים בקרן השתלמות בהתאם למעמדו של החוסך בקרן ההשתלמות. בחשבון שכיר מבוצעות הפקדות באמצעות המעסיק, מיד חודש, מן השכר.

בחשבון עצמאי ניתן להפקיד סכומים חד פעמים בכל עת או באמצעות הוראת קבע חודשית.


כמה מפקידים בקרן השתלמות?

סכומי / שיעורי ההפקדה בקרן השתלמות נגזרים ממעמדו של החוסך בקרן ההשתלמות, שכיר או עצמאי.

מהי קרן השתלמות

לזכות חשבון שכיר ניתן להפקיד עד 10% ממשכורתו כאשר עד 25% הינם על חשבון העובד ועד 7.5% על חשבון המעסיק.

היה ושיעורי ההפקדה נמוכים יותר חלה חובה שחלק העובד יהיה לפחות שליש מחלק המעסיק.

לזכות חוסך עצמאי ניתן להפקיד 4.5% מן ההכנסה ועד תקרה שנתית המעדכנת מעת לעת ובכל סכום ההפקדה מוכר כהוצאה.

יחד עם זאת רשאי עצמאי להפקיד סכום השווה לתקרת ההפקדה המוטבת, אשר מסתכמת בשנת 2023 בסכום של 19,920 ₪ ואז כל הרווחים הנובעים מהפקדה זו פטורים ממס רווחי הון.

האם מקבלים הטבות מס בעת הפקדה לקרן השתלמות?

הטבות המס בקרן השתלמות נובעות ממעמדו של החוסך בקרן השתלמות, שכיר או עצמאי. הפקדות עצמאי לקרן השתלמות יוכרו כהוצאה בהיקף של 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר מסתכמת בשנת 2023 בסך של 12,775.70 ש"ח.

הפקדות המעסיק לחשבון קרן השתלמות של עובד ועד התקרה פטורות ממס ולא נכללת בסך ההכנסה שמקבל העובד ועליהן הוא משלם מס.

ובנוסף, הרווחים אשר נצברים בקרן השתלמות על הסכומים המופקדים מידי שנה עד תקרת ההפקדה המוטבת (19,920 ש"ח) פטורים ממס רווחי הון.

הרווחים הנובעים מהפקדות שנעשות מעל התקרה יהיו חייבים בעת המשיכה במס על הרווח הריאלי.

מתי ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות?

כל חוסך בקרן השתלמות רשאי למשוך כספים שצבר בקרן השתלמות בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון לחשבונו בקרן.

חוסך אשר הגיע לגדל פרישה וצבר וותק של 3 שנים רשאי גם הוא למשוך כספים שצבר בקרן השתלמות. כמו כן ניתן למשוך כספים לצורך מימון השתלמות מקצועית לאחר 3 שנות וותק.


כיצד מושקעים הכספים בקרן השתלמות?

בכל קרן השתלמות מוצעים לחוסכים מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות.

חוסך בקרן השתלמות יכול לצבור כספים במסלול השקעות אחד או לחלק את הכספים שצבר בחשבונו בקרן השתלמות בין מספר מסלולי השקעה ולהעביר כספים בין מסלולי השקעה בכל עת, ללא כל עלות.


ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות?

חוסך בקרן השתלמות, בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי יכול להעביר, בכל עת, כספים שצבר בקרן השתלמות אחת לאחרת.

העברת הכספים בין קרנות השתלמות לא נמוכה בכל תשלום ולא מהווה אירוע מס.

זאת אומרת, אין כל עמלה או מס כאשר חוסך בקרן השתלמות בוחר להעביר כספים שחסך בקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת.

Comments


bottom of page