top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

השקעות, חיסכון, סיכון

קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון כמכשירי חיסכון והשקעה


וורן באפט טוען שה"טעות הגדולה ביותר היא לא לייצר הרגלי חיסכון" תוך שהוא מתבסס על ההבנה שרוב

ההתנהגויות של אנשים תלויה בהרגלים.


כיצד מייצרים הרגלי חיסכון ?

מייצרים העברה אוטומטית, חודשית, קבועה לתוכנית חיסכון וכך תקטן הסבירות לשכוח מלהשקיע את הכספים או להשתמש בכספים לדברים אחרים.


במסגרת מאמר זה אציג 2 תוכניות חיסכון/ השקעה, אשר מאפשרות צבירת כספים באופן שוטף וקבוע.

קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון/ השקעה הינן 2 תוכניות המאפשרות לכל אדם לחסוך תוך ביצוע הפקדות חד פעמיות ו/ או באמצעות הוראת קבע חודשית.


את סכומי ההפקדה ניתן להפסיק, לחדש או לשנות את גובהן בכל עת.


הכספים הנצברים בקופת גמל להשקעה ו/או פוליסת חיסכון ניתנים למשיכה בכל עת, חלקם או כולם, תוך תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי.


קופות גמל להשקעה מוצעות לציבור על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות באמצעות חברות לניהול קופות גמל ואילו פוליסות חיסכון מוצעות על ידי חברות ביטוח בלבד.


עם יוצא מן הכלל.קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון כמכשירי חיסכון והשקעה

במסגרת פוליסת חיסכון של הכשרה חברה לביטוח ניתנת אפשרות לחוסך להחליט שניהול ההשקעות יעשה על ידי בתי השקעות עימם התקשרה הכשרה דוגמת אנליסט, אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב.


בקופת גמל להשקעה ניתן לצבור כספים עד גיל הפרישה ולהעביר אותם לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח המשלמת קצבה לשם קבלת קצבה חודשית ואז כל הרווחים שנצברו בקופת גמל להשקעה יהיו פטורים ממס והקצבה המשולמת לחוסך תהיה פטורה ממס.


בקופת גמל להשקעה קיימת תקרת הפקדה שנתית, המתעדכנת מעת לעת, ומסתכמת בשנת 2024 בסך של 79,005 ₪.


כספים שהצטברו בקופת גמל להשקעה ניתן להעביר לקופת גמל להשקעה אחרת ואין הדבר מהווה אירוע מס ולא כרוך בכל תשלום.


כספים שהצטברו בפוליסת חיסכון לא ניתנים להעברה מחברה אחת לאחרת (למעט העברת ניהול ההשקעות בין מנהלי ההשקעות השונים בהכשרה חברה לביטוח) ולכן חוסך שאינו שבע רצון מניהול הכספים בפוליסת חיסכון יאלץ למשוך את הכספים, לשלם מס רווחי הון ולהפקיד מחדש בפוליסה חדשה.


בפוליסת חיסכון אפשרות ייחודית לבני זוג שנולדו לפני 1948 לקבל פטור ממס רווחים בשוק ההון עד לתקרה של 18,360 ₪ בשנת 2024. זאת אומרת, בני זוג אשר נולדו לפני 1.1.1949 יוכלו ליהנות מרווחים פטורים ממס בשנת 2024 בסך של 18,360 ₪, אשר משמעותם החזר מס בסך 4,590 ₪. אם רק אחד מבני הזוג עומד הקריטריון הגיל הרי הפטור יהיה על רווח בסך 15,000 ₪, אשר משמעותו החזר מס בסך 3,750 ₪.


תכונות דומות לחיסכון בקופת גמל להשקעה ובפוליסת חיסכון, אך גם הבדלים אשר מייצרים יתרונות יחסיים לחוסכים שונים.Коментарі


bottom of page