top of page
  • תמונת הסופר/תFly Guy

רפורמת ביטוחי הבריאות בישראל

ניתוחים משקל ראשון ומשלים שב"ן

 

ב- 1 ביוני 2024 נכנסה לתוקפה רפורמה אשר יזם משרד האוצר בביטוחי הבריאות בישראל וזאת מתוך מטרה לצמצם את הכפילות שלכאורה קיימת בתחום ביטוחי הבריאות, כאשר אזרחים רוכשים במסגרת קופות החולים תוכנית שב"ן (שירותי בריאות נוספים) וגם ביטוח בריאות פרטי בחברת ביטוח הכוללת כיסוי לניתוחים משקל ראשון.


כל אזרחי מדינת ישראל זכאים בזכות חוק ביטוח בריאות ממלכתי לקבל שירותי בריאות בסיסיים באמצעות קופות החולים. מבוטח במסגרת קופת החולים זכאי להרחיב את היקף הכיסויים על ידי רכישת  שירותי בריאות נוספים המהווים הרחבה לכיסויי הבסיס באמצעות תוכניות דוגמת "כללית מושלם", "מכבי שלי", "מאוחדת שיא" וכדומה.


ביטוח בריאות פרטי ניתן לרכוש באמצעות חברות ביטוח, אשר כולל מגוון כיסויים. עד כה יכול היה אדם להחליט לרכוש כיסוי לניתוחים בישראל במסגרת אחת משתי תוכניות.


כיסוי לניתוחים משקל ראשון

רפורמת ביטוחי הבריאות בישראל

 פוליסת בריאות הכוללת כיסוי לניתוחים משקל ראשון מאפשרת למבוטח, בעת הצורך בניתוח, לפנות לחברת הביטוח בה רכש את פוליסת הביטוח ולתבוע ישירות את המבטח, תוך בחירת המרכז הרפואי בו ינותח ואת הרופא אשר ינתח אותו. הכיסוי רחב ומקיף יותר והבירוקרטיה הנובעת ממימוש הזכויות פשוט יותר, אבל הביטוח יקר יותר.
כיסוי לניתוחים משלים שב"ן

 פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לניתוחים משלים שב"ן מעניקה למבוטח כיסוי לניתוחים באמצעות חברת הביטוח רק לאחר שמיצה את זכויותיו מול קופת החולים (הביטוח המשלים של קופת החולים). זאת אומרת תחילה נדרש אדם הנזקק לניתוח, לפנות לשב"ן של קופת חולים כדי לבחון אם הניתוח יכוסה על ידם. רק לאחר מיצוי הזכויות בשב"ן של קופת חולים זכאי המבוטח לפנות לחברת הביטוח כדי לקבל כיסוי לניתוח.


רפורמת הבריאות

 הרפורמה שנכנסה לתוקף ב- 1 ביוני 2024 קובעת, שכל אדם אשר מבוטח בפוליסת בריאות שנרכשה מאז

פברואר 2024 וכוללת כיסוי לניתוחים משקל ראשון מועבר אוטומטית לכיסוי משלים שב"ן, אלא אם כן יודיע אחרת לחברת הביטוח.


כל מבוטח בכיסוי לניתוחים משקל ראשון ומועבר אוטומטית למשלים שב"ן זכאי לבטל את העברה האוטומטית, עד מאי 2025 (לאורך שנה) ולהמשיך להיות מבוטח בניתוחים משקל ראשון ברצף ביטוחי, ללא הצהרת בריאות, אך תוך תשלום הפרש העלות בין שני הכיסויים בתקופה שבה לא שילם עבור כיסוי ניתוחים משקל ראשון.Comments


bottom of page