top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

קצבת זקנה מקרן פנסיה

זרקור על קרן פנסיה


מרבית הציבור הבוגר במדינת ישראל חוסך ומבוטח במסגרת קרנות פנסיה חדשות, פועל יוצא של חוקים והעדפות שהמדינה מייצרת דווקא לחיסכון לפרישה במסגרת קרנות פנסיה.

במסגרת סדרה של מאמרים אני משתדל בכל מאמר להתמקד בהיבט אחד משמעותי וייחודי המצוי בקרנות פנסיה ובעל תרומה לחוסכים, והפעם קצבת זקנה מקרן פנסיה מקיפה.

זרקור על קרן פנסיה

אחת ממטרותיה של קרן פנסיה מקיפה היא להבטיח לחוסך קצבה חודשית ממועד פרישתו מעבודה ולכל שארית חייו, מקור הכנסה חלף המשכורת ששימשה אותו כל עוד עבד.

זאת אומרת, יכול אדם עם פרישתו מעבודה לבקש מקרן הפנסיה להתחיל ולקבל קצבת זקנה, אבל יכול אפילו לבקש להקדים את תחילת קבלת הקצבה לגיל 60 ויכול אף לדחות את המועד.

במועד סמוך לפני מועד תחילת קבלת קצבת הזקנה נדרש החוסך לבחור מסלול פרישה.

החל החוסך לקבל קצבת זקנה תהיה זו צמודה למדד ותשולם לאורך כל יתרת חיו ולאחר מותו לבת זוגו.

אומנם גובה הקצבה החודשית תלוי ביתרת הכספים שצבר החוסך בקרן הפנסיה סמוך למועד תחילת קבלת קצבת הזקנה, אבל לא רק.


מקדם המרה לקצבה

סכום החיסכון שנצבר במהלך השנים אמור להיות מתורגם – מומר – לסכום קצבה חודשית וזה על ידי חלוקת סכום החיסכון שהצטבר בחשבון החוסך במקדם המרה לקצבה.

מקדם ההמרה לקצבה נקבע בקרן פנסיה חדשה במועד בו מבקש החוסך להתחיל לקבל קצבה חודשית בהתאם, למין החוסך, גילו ומסלול הפרישה בו בחר.

למשל מקדם המרה 200 משמעותו שחוסך אשר צבר 1 מיליון ש"ח בקרן פנסיה יהיה זכאי לקצבה חודשית לכל חיו בגובה 5,000 ש"ח (1 מיליון ש"ח חלקי 200).


גובה הקצבה כתלות במועד היציאה לפנסיה

חשוב לשים לב שהקדמת מועד תחילת קבלת קצבת הזקנה תקטין את גובה הקצבה החודשית ודחיית מועד תחילת קבלת הקצבה תגרום לקבלת קצבה חודשית גבוהה יותר.

כך למשל, גבר בן 56 אשר צפוי לפרוש בגיל 67, מקדם ההמרה לקצבה בקרן פנסיה חדשה יהיה (תחזית) 190.36 כלומר עבור צבירה של 1 מיליון ₪, יזכה לקצבה בגובה 5,253 ₪.

אבל אם יקדים את גיל הפרישה לגיל 60 הרי מקדם ההמרה לקצבה יהיה 214.76, והקצבה לה יהיה זכאי בזכות צבירת 1 מיליון ₪ תהיה בסך 4,656 ₪, יקדים את קבלת הקצבה לגיל 65 המקדם יהיה 197.88 והקצבה החודשית 5,053 ₪ ואם ידחה את מועד קבלת קצבת הזקנה לגיל 70 הרי המקדם יהיה 178.16, אשר תאפשר קבלת קצבת זקנה בסך 5,613 ₪.
Comments


bottom of page