top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

קופת גמל להשקעה

תוכנית חיסכון שאין דומה לה

 

במאי 2016 ניתן האות להפעלת תוכנית השקעות חדשה, שלא היה עד אז כדוגמתה, קופת גמל להשקעה. קופת גמל בעלת מאפיינים ייחודיים, אשר שונים מכל תוכנית חיסכון אחרת.


מהי קופת גמל להשקעה ?

תוכנית חיסכון המאפשרת לכל אדם להפקיד כספים בתוכנית, לחסוך ולהשקיע כספים ולצבור אותם לכל מטרה שירצה.

 

מי יכול לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ?

כל אחד. כל אדם בגיר יכול לפתוח חשבון בכל קופת גמל להשקעה על שמו ואפילו אדם בגיר יכול לפתוח חשבון על שם קטין, למשל על שם בנו הקטן או נכדתו שזה אך נולדה.

 

האם יש הטבות מס למפקיד בקופת גמל להשקעה ?

אין הפקדות בקופת גמל להשקעה מזכות את המפקיד בהטבות מס כמו שניתנות למי שמפקיד בקרן פנסיה או בקרן השתלמות.

 

איך מפקידים בקופת גמל להשקעה ?

באופן עצמאי. לא דרך תלוש השכר. באמצעות הוראת קבע חודשית אותה ניתן להפסיק בכל עת, לחדש ולשנות את סכום ההפקדה החודשי או באמצעות הפקדות חד פעמיות, בכל עת ובכל מקרה עד תקרת הפקדה שנתית לחוסך, אשר מסתכמת בשנת 2024 בסכום של 79,005 ₪.

 

מתי ניתן למשוך את הכספים שנצברו בקופת גמל להשקעה ?

בכל עת, בסכומים חד פעמיים תוך תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי או לאחר גיל 60 בדרך של קצבה תוך קבלת קצבה פטורה ממס ופטור מלא ממס רווחי הון.

 

כיצד מושקעים הכספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה ?

בכל קופת גמל להשקעה מגוון מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות. חלקם של מסלולי ההשקעה משקפים מדיניות פאסיבית- מסלולי השקעה עוקבי מדדים וחלקם משקפים מדיניות השקעות אקטיבית- מסלולי השקעה מנוהלים.

כל חוסך יכול לצבור כספים במסלול השקעות אחד בקופת הגמל או לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה באותו חשבון.

 

האם ניתן לשנות את אופי ההשקעות של הכספים בקופת גמל להשקעה ?

כן. בכל עת יכול חוסך להעביר כספים בין מסלולי ההשקעה בקופת הגמל.

אין בהעברת כספים בין מסלולי השקעה כל חיוב במס ואין כל עלות בביצוע הפעולה.

 

האם ניתן להעביר כספים מקופת גמל להשקעה אחת לאחרת ?

כן.

כל חוסך שצבר כספים בקופת גמל להשקעה אחת יכול להעביר כספים לקופת גמל להשקעה אחרת בכל עת. העברה נעשית ללא כל עלות ואין היא מהווה אירוע מס.
コメント


bottom of page