top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ביטוח סיעודי - זרקור על קרן פנסיה

כיסוי ביטוחי למקרה סיעוד

 

במסגרת סדרת מאמרים אני משתדל למקד בכל מאמר סקירה של היבט אחד בעל השפעה על החוסכים/


כיסוי ביטוחי למקרה סיעוד

המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה, אותה תוכנית פנסיונית שבאמצעותה מעודדת ומחייבת מדינת ישראל את ציבור העובדים בישראל לחסוך לפנסיה.


והפעם על ביטוח למקרה סיעודי במסגרת קרן פנסיה חדשה.

קרן פנסיה חדשה כוללת כחלק אינטגרלי במסגרתה, בין השאר, ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. היה והמבוטח בקרן פנסיה מוגדר כסיעודי הרי קרן הפנסיה תשלם לו קצבת נכות סיעודית.


מצב סיעודי

 

תקנון קרן פנסיה חדשה מגדיר כ"נכה סיעודי" הוא מי שגורם רפואי קבע כי מתקיים לגביו אחד משני התנאים הבאים:

1.      מצבו הבריאותי של המבוטח ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה או תאונה אשר בגינו הוא לא יכול לבצע בכוחות עצמו, פעולות יומיות, ולפחות 4 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהתנייד.

 

2.      המבוטח הוגדר כ"תשוש נפש" משמע נמצאה פגיעה ביכולתו הקוגניטיבית של המבוטח, ירידה ביכולתו האינטלקטואלית, ירידה בזיכרון וכו'.

 

סכום הביטוח

 

גובה קצבת הנכות הסיעודית נגזר מגובה השכר המבוטח של החוסך במסגרת קרן הפנסיה והמבוטח לא יכול לרכוש כל סכום פיצוי על פי בחירתו.

מבוטח אשר שכרו החודשי 10,000 ₪ ומפקיד לקרן פנסיה חדשה על מלוא שכרו, (18.5% או 20.83% מן השכר), יהיה מבוטח למקרה אובדן כושר עבודה עד שיעור של 75% משכרו, משמע יהיה זכאי לקצבת נכות מקסימלית בסך 7,500 ₪.

היה ויוגדר כנכה סיעודי הרי קצבתו החודשית תסתכם ב – 9,975 ₪.

תקופת תשלום קצבת סיעוד

 

קצבת נכות כתוצאה מאובדן כושר עבודה וקצבה כתוצאה ממצב סיעודי משולמות על ידי קרן הפנסיה חדשה עד גיל תום הביטוח ולא מעבר לגיל 67 (לאחר מכן יהיה זכאי החוסך לקצבת זקנה מקרן הפנסיה).

היה והמבוטח יוגדר כסיעודי לאחר גיל 67 לא יהיה זכאי לקצבת נכות סיעודית כלל.

לא כפל ולא קיזוז

אדם הזכאי לקצבת סיעוד כתוצאה מרכישת ביטוח באמצעות קופות החולים ו/או בזכות רכישת ביטוח סיעודי פרטי יכול ויקבל קצבה הן מקופת החולים, הן מהביטוח הסיעודי הפרטי והן מקרן הפנסיה ולא מדובר בכפל ביטוח אשר מתקזז בין המקורות השונים.

ביטוח סיעודי פרטי ככל שנרכש בעבר מחברת ביטוח (לדאבוננו לא ניתן לרכישה כבר מספר שנים) מבטיח תשלום קצבה בסכום ולתקופה כפי שסוכם בעת רכישת הביטוח ואין קשר בין הכנסתו של המבוטח לגובה הקצבה שרכש אשר תשולם לו בקרות מקרה ביטוח.Comments


bottom of page