top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

כל מה שרציתם לדעת על רפורמת ביטוחי הבריאות

שאלות ותשובות - רפורמת ביטוחי הבריאות


רפורמת הבריאות


יש לי ביטוח בריאות. האם הרפורמה משפיעה עלי ?

הרפורמה חלה על פוליסות בריאות, אשר נרכשו מאז חודש פברואר 2016 וכוללות כיסוי לניתוחים משקל ראשון.

ככל שיש לך פוליסת בריאות מלפני פברואר 2016 אין הרפורמה משפיעה עליך.

כל שאין לך כיסוי לניתוחים משקל ראשון הרי גם אם רכשת את הביטוח לאחר פברואר 2016 אין הרפורמה משפיעה עליך.

יש לי ביטוח בריאות עם כיסוי לניתוחים משקל ראשון איך הרפורמה תשפיע עלי ?

כל מי שמבוטח בפוליסת בריאות שנרכשה מאז פברואר 2016 הכוללת כיסוי לניתוחים משקל ראשון הועבר אוטומטית ב- 1.6.2024 לכיסוי מסוג משלים שב"ן אלא אם כן הודיע שברצונו להמשיך ולהיות מבוטח בניתוחים משקל ראשון.

מה ההבדל בין כיסוי לניתוחים משקל ראשון בישראל לבין ניתוחים משלים שב"ן ?

אזרח בישראל לו קופת חולים מבוטח בסל בריאות בסיסי בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

יכול אדם לרכוש שירותי בריאות נוספים (שב"ן) הניתנים על ידי קופת החולים במסגרת תוכנית בשם כללית מושלם, מכבי מגן זהב, עדיף, לאומית זהב.

ביטוח בריאות מסוג משלים שב"ן, אשר נרכש בחברת ביטוח נועד לתת מענה לכיסוי לניתוחים באופן פרטי בישראל, מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת השב"ן של קופת חולים. זאת אומרת אדם הנזקק לניתוח ולו כיסוי משלים שב"ן יתבקש למצות את זכויותיו בקופת חולים והיה ואין מענה מתאים לצורך יוכל לפנות לחברת הביטוח.

ביטוח בריאות מסוג ניתוחים משקל ראשון, אשר נרכש בחברת ביטוח כולל כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח, התייעצויות וטיפולים מחליפי ניתוח תוך מימוש הזכויות מול חברת הביטוח וללא קשר עם קופת החולים.

יש לי ביטוח בריאות הכולל כיסוי לניתוחים משקל ראשון והועברתי אוטומטית לכיסוי מסוג משלים שב"ן. מה יקרה למחיר ?

הפרמיות למבוטח אשר רוצה לחזור לכיסוי לניתוחים משקל ראשון יתייקרו.

אם הועברתי אוטומטית משקל ראשון למשלים שב"ן, ניתן יהיה לשנות זאת ?

כל מי שהיה מבוטח בניתוחים משקל ראשון יכול תוך שנה, עד 1.6.2025 לחזור ולהיות מבוטח בכיסוי זה ללא צורך בהצהרת בריאות או תקופת אכשרה, אך ככל שיהיה פער במחיר בין עלות כיסוי לניתוחים משקל ראשון לעלות כיסוי משלים שב"ן יהיה על המבוטח להשלים את ההפרש במחיר.

איך ניתן לדעת איזו פוליסת בריאות יש לי ?

כל מבוטח בביטוח בריאות קיבל בחודש מרץ האחרון דוח שנתי בגין שנת 2023 ובו ניתן מידע על הכיסויים הקיימים בפוליסה.

כמו כן ניתן להיכנס עצמאית לאתר "הר הביטוח" ולצפות בכל הביטוחים הקיימים למבוטח.

וגם ניתן לפנות לסוכן הביטוח ככל שיש לך כזה.Commentaires


bottom of page