top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

להבין את דוח קופת הגמל

הדברים שכדאי לשים לב אליהם בדוח השנתי של קופת הגמל

 

בימים האחרונים נשלחו לכל החוסכים בקופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות הודעות S.M.S. המודיעות שהדוחות השנתיים של התוכניות הפנסיוניות זמינים באזור האישי של החברות המנהלות את התוכניות הפנסיוניות, דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי מפורט.


הדוחות השנתיים, נכון לשנה שחלפה, ערוכים במבנה ובצורה שנקבעה על ידי משרד האוצר ומייצרת אחידות בדין וחשבון שמוצג לכל החוסכים על ידי כל החברות.


הדוחות כוללים מידע רב חשיבות על הזכויות שצבר החוסך ובהזדמנות זו אבקש להתמקד בדוח המקוצר של קופת גמל וקרן השתלמות.


בראש הדוח ניתנת כותרת המשקפת את שם התוכנית הנוגעת לדיווח הספציפי, קרן פנסיה או קופת גמל או קרן השתלמות ותחתיה ניתן מידע על שם העמית, מספר ת.ז., מספר החשבון ושם המעסיק ככל שמדובר בחשבון שכיר.


טבלה א 

מציגה את סכום הכסף אשר נצבר בחשבון נכון לסוף שנת 2023 ומועד הנזילות של הכספים (המועד הראשון בו ניתן למשוך את הכספים מן החשבון ללא מס).


טבלה ב 

מציגה את התנועות בחשבון, החל מן היתרה הכספית בראשית השנה, סך ההפקדות שנעשו לחשבון במהלך השנה, סך הרווחים שנצברו בחשבון, סך המשיכות שנעשו מן החשבון במהל השנה, דמי ניהול שנגבו מן החשבון במהלך השנה ואת עלויות הביטוח שנגבו מן החשבון ככל שהעמית הצטרף להסדר ביטוח במסגרת הקופה והיתרה בסוף השנה.


טבלה ג 

תחת הכותרת אחוז דמי ניהול והוצאות מציגה את שיעורי העלויות שנגבו מן החשבון במהלך השנה, דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות. לצד טבלה זו ניתן מידע על ממוצע דמי הניהול בקופת הגמל. לראשונה כוללת הטבלה מידע על העלות השנתית הצפויה לניהול הכספים בחשבון, הן עלות דמי הניהול והן הוצאות ההשקעה הצפויות.


טבלה ד 

תחת הכותרת מסלולי השקע ותשואות ניתן מידע על התשואה שהניב מסלול ההשקעות בו חסך החוסך כספים, בשנת 2023.


טבלה ה 

משקפת את ההפקדות שנעשו לאורך השנה כולה בחשבון העמית בקופת הגמל תוך פירוט מועדי ההפקדה, חודשי השכר בגינם בצעה ההפקדה, השכר בגינו בוצעה כל הפקדה, פירוט כל הפקדה לפי חלק עובד, מעסיק ופיצויים וסך כל הפקדה שבוצעה.


מידע זה חשוב מאוד כדי לבטא את ההפקדות שנרשמו בחשבון העמית ויש להשוות זאת מול הרישומים מידי חודש בתלוש השכר בכל הקשור להפרשות הפנסיוניות.תגובות


bottom of page