top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

זרקור על קרן פנסיה - ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה

 

במסגרת סדרת מאמרים אני משתדל למקד בכל מאמר סקירה של היבט אחד בעל השפעה על החוסכים/ המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה חדשה, אותה תוכנית פנסיונית שבאמצעותה מעודדת ומחייבת מדינת ישראל את ציבור העובדים בישראל (הן שכירים והן עצמאים) לחסוך לפנסיה.

והפעם על ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה חדשה כוללת כחלק אינטגרלי כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. קרן פנסיה תשלם קצבת נכות לעמית, אשר הוגדר על ידי קרן הפנסיה ככזה שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע עקב מצב בריאותי וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים. הקביעה לגבי הנכות היא של ועדה רפואית של קרן הפנסיה.

 

השכר המבוטח בקרן הפנסיה

 

סכום הביטוח של העמית בקרן הפנסיה נגזר מן ההפקדות שמבצע העמית לקרן. השכר/ ההכנסה המבוטחת


ביטוח אובדן כושר עבודה

בקרן הפנסיה נגזרת מן השכר/ סכום ההפקדה החודשי.

עמית שכיר, בן 30, נשוי עם ילדים, אשר משכורתו המבוטחת בקרן הפנסיה 10,000 ₪, מפקיד לקרן 6% מן השכר על חשבונו (המעסיק מנכה משכרו ומעביר לקרן) ו- 12.5% או 14.83% על חשבון המעסיק.

עצמאי המפקיד לקרן פנסיה יהיה מבוטח לפי סכום ההפקדה חלקי 16% בדרך כלל. למשל עצמאי המפקיד 1,500 ₪ מבוטח על הכנסה של 9,375 ₪ (סכום ההפקדה חלקי 16%).

 

שיעור הפיצוי במקרה אובדן כושר עבודה

 

שיעור הפיצוי מן השכר המבוטח אשר ישולם למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה תלוי בגיל שבו הצטרף המבוטח לקרן הפנסיה ובמסלול הביטוח בו בחר המבוטח.

למשל, אדם בן 30 אשר שכרו המבוטח בקרן הפנסיה הוא 10,000 ₪, בגין שכר זה מפקיד לקרן הפנסיה 6% חלק עובד, 6.5% חלק מעסיק ו- 8.3% על חשבון פיצויים ומסלול הביטוח הוא 75% למקרה נכות, הרי קצבת הנכות לה יהיה זכאי המבוטח תסתכם ב- 7,500 ₪ אבל אם בחר במסלול ביטוח נכות 37.5% הרי קצבת הנכות לה יהיה זכאי תסתכם ב- 3,750 ₪.

חשוב לדעת,

תקופת אכשרה

 

בקרן פנסיה קיימת "תקופת אכשרה" לעניין מחלה קודמת, בת 60 חודשים ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה. כלומר, מבוטח לא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות/ אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה עקב מחלה אשר מקורה במועד מוקדם למועד בו הצטרף לקרן הפנסיה. היה והמקור לאי יכולתו של המבוטח לעבוד נובע מאירוע שהתרחש לאחר הצטרפותו לקרן הפנסיה אז הוא כן יהיה זכאי לקצבת נכות.

תקופת המתנה

 

בקרן פנסיה "תקופת המתנה" הקובעת שאדם המבוטח בקרן הפנסיה זכאי לקבל קצבת נכות אם לא יכול היה לעבוד בתקופה העולה על 90 ימים.

פרנצ'יזה

 

קרן פנסיה חדשה כוללת מנגנון הנקרא "פרנצ'יזה" הקובע שלאחר השלמת תקופת ההמתנה (של 3 חודשים) תשלם קרן הפנסיה קצבת נכות כפולה בחודשיים הראשונים (בחודש הרביעי ובחודש החמישי).

 

שחרור

 

קרן הפנסיה כולל מנגנון של "שחרור מתשלום פרמיות" אשר משמעותו שקרן הפנסיה, במקרה של אובדן כושר עבודה, לא רק תשלם קצבת נכות לזכאי לכך אלא גם תמשיך ותפקיד לחיסכון של העמית בקרן הפנסיה בדומה להפקדות שביצע המבוטח בעת שעבד והפקיד לקרן הפנסיה, סכום השווה להפקדות עובד, מעסיק ופיצויים והכול כדי שעם הגעה לגיל הפרישה יהיה זכאי לקצבת זקנה כאילו עבד עד גיל הפרישה והפקיד לקרן הפנסיה בכל שנות עבודתו עד הפנסיה.Comments


bottom of page