top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ניהול חיסכון פנסיוני

זכות הבחירה

ההחלטות בניהול החיסכון הפנסיוני


אזרחי מדינת ישראל מכירים בזכותם לבחור ראש ממשלה, חברי כנסת ואפילו את ראש העיר במקום מגוריהם. חלקם אפילו ממשים את זכותם מידי פעם בקלפי.


אבל האם כולם יודעים שתוכנית הפנסיה בה הם חוסכים נתונה גם היא לבחירתם ?


כמה מבין אלו החוסכים בתוכנית פנסיונית, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים באמת מנצלים את זכותם לבחור את התוכנית במסגרתה הם מפקידים כספים לאורך שנות עבודתם על מנת לצבור כספים לפנסיה, לחסוך על מנת שיתאפשר להם לחיות בכבוד לאחר גיל הפרישה ?


כמה מנצלים את הזכות לבחור את החברה שתנהל את הכספים הפנסיונים שלהם ?

ההחלטות בניהול החיסכון הפנסיוני


לאורך שנים, ההחלטה על זהות המוצר הפנסיוני בה יחסוך העובד הייתה נתונה בידי המעביד, וועד העובדים או הייתה מושפעת מהבנק בו ניהל העובד את חשבון העו"ש שלו.


אבל אין זה כך כבר זמן רב.


מאז שנת 2005 עם חקיקת חוק קופות גמל נקבעה זכות הבחירה של העובד. זאת אומרת שלאחר שהוסכמו תנאי העסקה בין המעסיק לעובד, ובכלל זה שהעובד יזכה להפקדות בשיעורים כפי שהוסכמו ביניהם לקרן פנסיה (גם אם הוחלט על הפקדות על פי חוק) ולקרן השתלמות עוברת קבלת ההחלטות לעובד.


החלטות העובד

העובד נדרש לקבל שורת החלטות:


התוכנית הפנסיונית

העובד נדרש לבחור את המוצר אליו יועברו ההפקדות החודשיות. האם ההפקדות החודשיות מן השכר יועברו לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים או לקופת גמל ? הבדלים רבים בין התוכניות אשר תכליתן לחסוך כספים לגיל הפרישה. אבל הבחירה אמורה להישען על הבנת ההבדלים הקיימים בין התוכניות הפנסיוניות וקיימים לא מעט.


החברה המנהלת

העובד נדרש לבחור באיזו חברה לנהל את הכספים הפנסיונים שלו. האם לחסוך את הכספים בתוכנית המנוהלת בחברת ביטוח או בבית השקעות ? ובאיזו ?


מסלול השקעות

כל קרנות הפנסיה וקופות הגמל כוללות מגוון מסלולי השקעה. מסלולי השקעה אשר משקפים רמות סיכון שונות אשר רצוי להתאימם לאופק החיסכון וטעמיו האישיים של החוסך. העובד רשאי להחליט על מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים אותם הוא צובר בתוכנית פנסיונית (למעט כספי הפיצויים אשר לגביהם נדרש אישור המעסיק, אלא אם כן הסתיימו יחסי עובד מעסיק או קיים סעיף 14).


ניוד כספים פנסיונים

ההחלטה באיזה מוצר פנסיוני לחסוך הייתה במשך שנים רבות החלטה שאין ממנה חזרה או כל שינוי בה היה מסורבל וקשה.

אבל מאז חודש אוקטובר 2008, עת נכנסו לתוקף "תקנות הניוד", יכול כל חוסך להחליף את המוצר הפנסיוני שלו ואת החברה המנהלת את התוכנית הפנסיונית שבמסגרתה הוא חוסך, בכל רגע נתון.

כלומר אדם אשר חוסך בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים יכול להעביר כספים לכל קופת גמל אחרת. חוסך שצבר כספים בקרן השתלמות יכול להעביר כספים לכל קרן השתלמות אחרת ואפילו אדם שחסך בקופת גמל או במסגרת ביטוח מנהלים יכול להעביר את הכספים לקרן פנסיה.

העברת כספים בין מוצרים פנסיונים ובין חברות המנהלות תוכניות פנסיוניות שומרת את זכויות החוסך כמעט תמיד (ולכן רצוי לבצע בחינה של האפשרויות תוך התייעצות עם בעל רישיון פנסיוני), לא כרוכה בכל תשלום או עמלה ופעולה של העברה כאמור לא מהווה אירוע מס.

גם העברת כספים בתוך התוכנית הפנסיונית, בין מסלולי השקעה נתונה להחלטת החוסך, לא מהווה אירוע מס, משמרת את זכויות החוסך ולא כרוכה בכל תשלום.


ההסדר החוקי פתח את השוק הפנסיוני לתחרות גדולה ומאפשר לכל אדם לבחור את התוכנית הפנסיונית המתאימה לו.


בחירת המוצר הפנסיוני על ידי החוסך יכולה שתעמוד לו החל מן המועד בו הוא מתחיל לחסוך ובאפשרותו גם לבצע שינויים בכל שלב בחיים על ידי העברת כספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר ובין מסלולי השקעה באותה תוכנית פנסיונית.Comments


bottom of page