top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

איך מושקעים כספי פנסיה ?

איך מושקעים כספי הפנסיה שלנו ?


הרבה יותר בחו"ל, הרבה יותר במניות

 

בקרנות פנסיה מקיפות חדשות מנוהלים נכון ל- 31 בדצמבר 2023 כ- 728 מיליארד ₪, לעומת 188

איך מושקעים כספי הפנסיה שלנו

מיליארד ₪ אשר נוהלו לפני עשר שנים בקרנות מסוג זה.

לאורך כל העשור,  גדל היקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה מקיפות מידי שנה, בעקבות מדיניות רשות שוק ההון להעניק עדיפות לקרנות הפנסיה על פני תוכניות פנסיוניות אחרות כמו ביטוחי מנהלים וקופות גמל. גידול היקף הכספים נשען על הפקדות גדולות אשר עלו מידי שנה על המשיכות ותשואות נאות לאורך זמן. למעט שנת 2022 בה היו הפסדים בקרנות הפנסיה, בכל אחת מן השנים האחרות, לאורך העשור האחרון, הייתה תשואה חיובית.היקף נכסים מנוהל בקרנות פנסיה מקיפות חדשות

הגידול בהיקף הכספים אשר מנוהל בקרנות פנסיה התרחש על רקע תמורות גדולות  אשר התרחשו באופן ניהול ההשקעות של הכספים הפנסיוניים. שינויים גדולים לאורך השנים, אשר תכליתן הפניית חלק גדול מן הכספים אשר נחסכים בתוכניות פנסיוניות לשוק ההון וזה במקום הבטחת תשואה הניתנת על ידי המדינה. הקטנת הנפקת אגרות חוב המיועדות לקרנות פנסיה וביטולן לחלוטין עבור קופות גמל ופוליסות ביטוח נעשה במקביל לשחרור מגבלות אשר חלו על ניהול השקעות כספי החיסכון הפנסיוני, הגדילו את דרגות החופש של מנהלי הכספים הפנסיוניים, אשר החלו להשקיע במגוון גדול יותר ויותר של מכשירי השקעה.

הסתכלות על דרך ניהול הכספים הפנסיוניים מצביעים על מספר מגמות:


גידול בשיעור ההשקעה למניות:

נכון לסוף שנת 2013 חדשות הסתכם שיעור החשיפה למניות ב- 31.56% ובסוף שנת 2023 עמד שיעור החשיפה למניות ב- 44%.


שיעור החשיפה למניות של קרנות פנסיה מקיפות חדשות

גידול בשיעור ההשקעה בחו"ל:

שיעור החשיפה של קרנות הפנסיה לחו"ל כמעט והוכפל במהלך העשור האחרון.

שיעור החשיפה של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות לחו"ל עמד בסוף שנת 2013 על  26.86% וזו גדלה לכדי 46% בסוף שנת 2023.


שיעור חשיפה לחו"ל של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות


מגוון מסלולי השקעה:

לאורך העשור האחרון החלו החברות המנהלות תוכניות פנסיוניות להרחיב את מגוון מסלולי ההשקעה המוצעים לציבור החוסכים. בין השאר ניתן כיום לזהות מסלולי השקעה מנוהלים, כאלה הנוקטים באסטרטגית השקעות אקטיבית וגם מסלולי השקעה פאסיביים, אשר במסגרתם נעשה מעקב אחר מדדי שוק ספציפיים או מגוון של מדדים.


אם עד לפני עשור לא הוצעו כלל על ידי קרנות הפנסיה מסלולי השקעה פאסיביים, הרי בשנים האחרונות הן בעקבות יוזמת החברות המנהלות והן בעקבות הנחיות של  רשות שוק ההון החלו הגופים המוסדיים להציע יותר ויותר מסלולי השקעה פאסיביים, כאשר כיום כל החברות לכל הפחות מסלול השקעות העוקב אחר מדד S&P500.


המסגרת מסלולי השקעה עוקבי מדד S&P500 נוהלו נכון לסוף שנת 2023 כספים בהיקף של 34 מיליארד ₪, המהווים כמעט 5% מכלל הכספים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות.Comments


bottom of page