top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

6 שנים לקופות גמל להשקעה

ברבעון האחרון של שנת 2016 נולדה תוכנית חדשה המאפשרת לציבור הרחב לחסוך כספים – קופת גמל להשקעה.


בחלוף 6 שנים ניתן ללמוד על ההצלחה הגדולה של קופת הגמל החדשה, אשר מעודדת את הציבור לחסוך כספים ולנצל את יתרונותיה הגדולים.


בסוף חודש אוקטובר 2022 נוהלו בכול קופות הגמל להשקעה בישראל כ- 35 מיליארד ₪, באמצעות 14 חברות לניהול קופות גמל.


במהלך השנים האחרונות הייתה קופת גמל להשקעה לאחד ממכשירי החיסכון האטרקטיביים ביותר בישראל, חלופה מועדפת להשקעה בקרנות נאמנות, בפיקדונות שקלים ובתוכניות חיסכון בנקאיות ואפילו לניהול תיקי השקעות בחברות העוסקות בתחום.


מדוע קופת גמל להשקעה מהווה מכשיר השקעה מועדף ? למה סחפה כה רבים לחסוך באמצעותה ?


מהי בעצם קופת גמל להשקעה ?


תוכנית המאפשרת לכל אדם להפקיד בה כספים, לחסוך ולצבור כספים על שמו או אפילו ע"ש קטין. בעצם מדובר בתוכנית חיסכון למשפחה, לילדים, לגיל פרישה, לכל מטרה ולכל טווח השקעה.


הכספים בקופת גמל להשקעה נזילים תמיד, זאת אומרת, ניתנים למשיכה בכל עת, כאשר אין כל תקופת חיסכון מינימלית. המשיכה יכולה להיות הונית, כלומר בסכום חד פעמי, משיכה של כל הכספים שנצברו בקופת הגמל או משיכה של חלק מן הכספים, כאשר היתרה נותרת בחשבון החוסך וממשיכה להיות מנוהלת בקופת הגמל.


משיכת הכספים חייבת בתשלום מס בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי, אבל, אם החוסך יותיר את הכספים בקופת גמל להשקעה עד גיל הפרישה וימשוך אותם בדרך של קצבה הרי ייהנה מפטור ממס על הרווחים שצבר בקופת הגמל להשקעה וקצבת הזקנה שיקבל (באמצעות קופת גמל שמשלמת קצבה) תהיה פטורה ממס.


יתרונות קופת גמל להשקעה:


מתאים לכל גיל:

כל אדם יכול לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ולחסוך בה ואפילו ניתן לפתוח חשבון ע"ש קטין.


גמישות מקסימלית בהפקדה:

במסגרת קופת גמל להשקעה ניתן להפקיד סכומים חד פעמיים, באמצעות הוראת קבע חודשית, להפקיד באופן רציף, להפסיק להפקיד ולחדש את ההפקדות בכל עת ואף לעדכן את סכומי ההפקדה בכל עת, הכול על פי בחירת החוסך.

אבל, תחת מגבלת הפקדה שנתית לאדם המסתכמת ב- 72,616.5 ₪ בשנת 2022.


נזילות מקסימלית: הכספים הנצברים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה בכל עת ועם מתן הוראה למשיכת הכספים היא תבוצע תוך 4 ימי עסקים.


משיכה הונית: כספים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה הונית. משמע, בכל עת ניתן למשוך את הכספים ולקבל אותם בסכום אחד ולאו דווקא בדרך של קצבה, תוך תשלום מס בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי.


דחיית תשלום מס רווחי הון: תשלום מס בגין הרווחים נעשה רק במועד המשיכה של הכספים מקופת הגמל. זאת אומרת, שהכספים והרווחים מושקעים מחדש בכל יום.


ניהול השקעות בהתאמה אישית: כל קופת גמל להשקעה כוללת מגוון מסלולי השקעה, אשר משקפים רמות סיכון שונות. כל חוסך יכול לצבור כספים במסלול השקעות התואם לטעמיו ולאופק החיסכון שלו, לפצל כספים בקופה בין מספר מסלולי השקעה ולשנות את הרכב ההשקעות בכל עת, ללא כל עלות.

העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה לא מהווה אירוע מס ולא תוביל לתשלום מס רווחי הון.


העברת כספים בין קופות גמל להשקעה: כל חוסך בקופת גמל להשקעה רשאי בכל עת להעביר כספים שצבר בקופת גמל להשקעה אחת לאחרת, מחברה מנהלת אחת לאחרת, מניהול גוף מנהל אחד לאחר. העברה כאמור לא כרוכה בכל עלות ולא משפיעה על הזכויות של החוסך בקופת הגמל.

העברת כספים בין קופות גמל להשקעה לא מהווה אירוע מס ולא תוביל לתשלום מס רווחי הון, אשר נעשה רק בעת משיכת הכספים מן הקופה.


משיכה כקצבה: חוסך בקופת גמל להשקעה יכול למשוך כספים שצבר בקופה לאחר גיל 60 בדרך של קצבה (לאחר העברת הכספים לקופת גמל לקצבה), אשר כולה פטורה ממס. החוסך נהנה הן מפטור ממס על הקצבה והן מפטור ממס על הרווחים שצבר לאורך כל תקופת החיסכון בקופה.
לפני תום השנה כדאי לוודא ניצול תקרת ההפקדה בקופת גמל להשקעה לאור האטרקטיביות של התוכנית ביחס למכשירי השקעה אחרים בישראל ואפילו לשקול העברת כספים ממכשירי השקעה אחרים אל קופת הגמל להשקעה.


פורסם לראשונה ב"פוליסה" ב- 14.12.2022

Comments


bottom of page