top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד- תמונת מצב

נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2019 נצברו בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד כ-5.9 מיליארד ₪. למעלה מ- 1.9 מיליארד ₪ נצברו במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, כ- 1.8 מיליארד ₪ במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, כמיליארד ₪ במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני והיתרה במסלולי השקעה המיועדים לכאלה אשר בוחרים לנהל את כספם בהתאם להלכה היהודית או בהתאם להלכה האסלאמית, השריעה.

במהלך הרבעון הראשון של השנה נצברו בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד 856 מיליוני ₪, לאחר צבירה חיובית של 3.8 מיליארד ₪ בשנת 2018 ו- 3 מיליארד ₪ בשנת 2017.

תזכורת, במסגרת חוק התקציב ( חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח.

נקבע גם, שכל ילד, יזכה פעמיים במהלך תקופת החיסכון, להפקדות חד פעמיות, בסך 500 ₪, בכל פעם, אם לא ימשוך את הכספים עד הגיעו לגיל 21. במחצית הראשונה של שנת 2017, הוחל ביישום החוק רטרואקטיבית כאשר ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור אם ההפקדות החודשיות על שם ילדו יבוצעו לתכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד.

היה והורה בחר שהכספים יופקדו על שם הילד בקופת גמל יכול היה לבחור שהביטוח הלאומי יפקיד את הכספים לאחת מתוך 12 קופות גמל שקיבלו אישור ממשרד האוצר לנהל קופת גמל מסוג זה. כמו כן, כל הורה רשאי היה לבחור את רמת הסיכון, את מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים. כל חברה לניהול קופות גמל אשר קיבלה את האישור לנהל קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד, התחייבה לנהל ולהציע לחוסכים, לכל הפחות, 3 מסלולי השקעה המשקפים, כל אחד, רמת סיכון שונה. מסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ומסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

משרד האוצר חזה מראש שיהיו הורים אשר לא ינצלו את זכותם לבחור את התכנית ורמת הסיכון בה ינוהלו כספי הילדים שלהם ולכן הודיע על אופן התנהלותו.

עבור ילדים בני 15 ומעלה אשר הוריהם לא בחרו עבורם תכנית חיסכון לטווח ארוך נפתחה תכנית חיסכון בבנק, אותו בנק אליו מבוצע תשלום קצבת הילדים. עבור ילדים אשר גילם היה באמצע חודש יוני 2017 נמוך מ-15 שנים נפתחה קופת גמל באחת מאלו שקיבלו היתר ממשרד האוצר, באופן רנדומלי.

הכספים אשר הועברו לקופת גמל ללא בחירה של ההורה הושקעו במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.

בחינת התשואות כפי שהושגו ב-12 החודשים האחרונים מלמדת מספר עובדות:

  1. קיים קשר בין רמת הסיכון לתשואה: ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר השיגו החוסכים תשואה גבוהה יותר. התשואה הגבוהה ביותר הושגה במסלול המנוהל בסיכון גבוה 8.85%, כאשר התשואה הגבוהה ביותר אשר הושגה במסלולי סיכון בינוני הייתה 5.28% ואילו במסלולי סיכון מועט התשואה הגבוהה ביותר אשר הושגה באותה תקופה הייתה 3.64%.

  2. הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות השונות: 12 החודשים האחרונים משקפים שונות גדולה מאוד באיכות ניהול ההשקעות בחברות השונות. בכל רמת סיכון בולטים הבדלים גדולים בהישגי מנהלי ההשקעות, הפרשי תשואה גבוהים מאוד בין מנהלי השקעות באותה רמת סיכון. במסלולי סיכון מוגבר המסלול אשר הניב את התשואה הגבוהה ביותר השיג לחוסכים תשואה של 8.85% ואילו המסלול שהניב את התשואה הנמוכה ביותר לחוסכים המעדיפים רמת סיכון דומה השיג תשואה שנתית של 3.66%. גם במסלולי סיכון בינוני וסיכון מועט בולטים הבדלים גדולים בהישגי מנהלי ההשקעות. מסלול בסיכון בינוני בעל התשואה הגבוהה ביותר הניב תשואה של 5.28% ואילו זה שממוקם אחרון מבחינת התשואה השנתית הניב לחוסכים תשואה אפסית, 0.05% בלבד. מסלול בסיכון מועט בעל התשואה הגבוהה ביותר הניב לחוסכים תשואה של 3.64% ואילו הקופה שהשיגה את התשואה הנמוכה ביותר ברמת סיכון זו הניבה לחוסכים תשואה שלילית בשיעור של 1.16%.

  3. כוכבים יש רק בשמים (...כמעט): בחינת הגופים שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר במסלולי סיכון מוגבר ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על גוף מנהל שהשיג תשואה של 8.85% כאשר בסיכון מועט המסלול המנוהל על ידי אותו גוף ממוקם במקום הרביעי ובמסלולי סיכון בינוני המסלול בניהול אותו גוף ממוקם במקום השני. מבין שלושת הגופים הממוקמים ראשונים בכל רמת סיכון רק שלושה גופים בולטים בתשואה בכל רמת סיכון, אנליסט, מגדל ואינטרגמל. אנליסט ממוקם כאמור ראשון בסיכון מוגבר, שני בסיכון בינוני ורביעי בסיכון מועט. מגדל ממוקמת שנייה במסלול בסיכון מועט ושלישי בסיכון בינוני. אינטרגמל ממוקם ראשון בסיכון מועט, ראשון בסיכון בינוני ושני בסיכון מוגבר. אינפיניטי הצליחה להגיע למקום השלישי בסיכון מוגבר אך במסלול סיכון בינוני ובמסלולי סיכון מועט הם ממוקמים במקום ה-11 , הלפני אחרון. המובילות של אנליסט ואינטרגמל מאוד מעניינת כי שני הגופים משקפים שתי גישות השקעה שונות.

באנליסט מאמינים ונוקטים באסטרטגיית השקעות אקטיבית. בוחנים את השווקים מהיבט המאקרו, מאתרים חברות מעניינות להשקעה ומנסים לרכוש ולמכור ני"ע על פי הערכות וניתוחים. מאמינים שיכולת הניתוח, האיתור והמסחר מאפשרים השגת תשואות עודפות על ידי בחירת העיתוי לכל פעולה. אינטרגמל דוגלת בגישה הפוכה לחלוטין. אסטרטגיית השקעות פאסיבית. היצמדות למדדי שוק קבועים, הימנעות ממסחר יומי והימנעות מכל ניסיון ל"הכות" את השוק מתוך התפיסה שלאורך זמן לא ניתן להשיג תשואות גבוהות מן השוק, מן המדד ועדיף להיצמד אליו.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page