top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש מאי בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף חודש מאי ב- 851 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 3.8% בחמשת החודשים הראשונים של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש מאי כ- 320 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 309 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 221 מיליארד ₪.במהלך חמשת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ- 15.9 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 3.1 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.4 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של 12.4 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך חמשת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של כמעט 2 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 1.28 מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 688 אלף ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק.

חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב עלו בחודש מאי, כאשר מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 3.19% ומראשית השנה רשם עלייה מזערית של 0.15%, מדד תל אביב 125 עלה בחודש מאי ב- 2.79% ומראשית השנה רשם עלייה מזערית של 0.05%. מדד הבנקים עלה בחודש מאי ב-3.45% ומראשית השנה עלה ב- 3.74%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש מאי מגמה מעורבת כאשר מרבית המדדים רשמו ירידות למעט מדד בונד שקלי 0-5, מדד בונד צמודות יתר ומדד בונד ריבית משתנה שרשמו עליות מזעריות. מדד תל בונד 20 ירד בחודש מאי בשיעור של 0.27% ומראשית השנה רשם ירידה דומה של 0.28%. מדד תל בונד 60 ירד בחודש מאי ב – 0.17% ומאז ראשית השנה ירד ב- 0.05%. מדד בונד שקלי ירד ב- 0.14% בחודש מאי ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 1.73%. מרבית מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים בחודש מאי. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בחודש מאי באופן מזערי 0.04% ומראשית השנה רשם עליה בשיעור של 0.37%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה ב – 0.28% בחודש מאי וירד ב – 0.29% בחודשים ינואר עד מאי 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח קצר עלו בחודש מאי בשיעור מינימלי של 0.03% אך ככל שהמח"מ ארוך יותר העליות היו חדות יותר, לטווח 2-5 שנים עלו ב- 0.24% ולטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב- 0.54%.

גם המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש מאי עליות שערים כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בחודש מאי בשיעור של 1.05% אך מראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.23%. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 5.48% בחודש מאי ומראשית השנה רשם עלייה של 8.93% וה- S&P 500 עלה בשיעור של 2.16% בחודש מאי ומראשית השנה רושם עליה בשיעור של 1.18%. הדאקס רשם בחודש מאי ירידה מזערית בשיעור של 0.06% ומראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 2.42%, הפוטסי 100 עלה ב- 2.25% במאי אך בסיכום חמשת החודשים הראשונים של השנה עדין רושם ירידה בשיעור של 0.12%. גם היורו סטוקס 600 רשם ירידה של 0.59% בחודש מאי ובחמשת החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.57%.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page