top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

עמלת הפצה, דמי סליקה ודמי ניהול

בראשית חודש יולי נכנס לתוקפו חוזר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המהווה יישום של תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים), אשר בוצע בחודש נובמבר 2016. תיקון אשר אסר על משווק פנסיוני להעניק שירותי תפעול למעסיק אלא אם יגבה מן המעסיק בכל חודש דמי סליקה שלא יפחתו מן הגבוה מבין:0.6% מן הסכומים המופקדים על ידי המעסיק לקופות גמל עבור עובד או 10.50 ₪.

במקביל לחובה אשר הוטלה על המשווק הפנסיוני לגבות דמי סליקה מן המעסיק נקבע בתיקון לחוק שעמלת ההפצה אשר תשולם על ידי החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני למשווק הפנסיוני תקטן בגובה דמי הסליקה כך שהמשווק הפנסיוני המעניק שרותי תפעול למעסיק לא יפגע מן השינוי אך במקום לקבל את כל התמורה עבור שירותיו למעסיק ולעובד מהגוף המנהל יקבל את הכנסתו מהעובד עבור שרותי שיווק פנסיוני שהוא מעניק לו – דמי ניהול ומהמעסיק עבור שרותי התפעול שהוא מעניק לו- דמי סליקה.

בדרך זו שואף משרד האוצר למנוע את הסבסוד הצולב בין שירותי השיווק הפנסיוני הניתנים לעובד לבין שירותי התפעול המוענקים למעסיק כאשר בפועל במרבית המקרים כל העלות הושתה על החוסכים.

דמי הניהול אשר משלם העובד אמורים לקטון בגובה דמי הסליקה לאור ההנחה שבעבר גילמו דמי הניהול את הסבסוד שבו נשאו על שירותי התפעול שניתנו למעסיק וכעת כאשר המעסיק נדרש לשלם על השירותים שהוא מקבל הרי העובדים החוסכים אמורים לשלם דמי ניהול פחותים עבור ניהול המוצר הפנסיוני.

סוכן ביטוח פנסיוני נדרש לדווח מידי חודש עד ה-15 לחודש באמצעות המסלקה הפנסיונית- ממשק דמי סליקה לגוף המוסדי על דמי הסליקה שהמעביד נדרש לשלם לו בעבור החודש הקודם.

הגוף המוסדי נדרש להקטין את עמלת ההפצה אותה הוא משלם לסוכן ביטוח פנסיוני בגובה דמי הסליקה. במקביל הגוף המוסדי יחזיר לחשבון החוסך בתכנית הפנסיונית סכום כסף בגובה דמי הסליקה.

עבור סכומי דמי הניהול בגובה דמי הסליקה המוחזרים לחשבון החוסך ידווח הגוף המוסדי לעמית במכתב אשר יצורף לדוח השנתי הראשון שישלח לעמית לאחר מועד הפחתת דמי הניהול.

היה והסוכן הפנסיוני הפסיק להעניק שירותי תפעול למעסיק וכפועל יוצא אין הוא זכאי עוד לקבלת דמי סליקה מן המעסיק עליו להודיע לגוף המוסדי ואז ההפחתה בדמי הניהול בחשבון החוסך תופסק. גם על הפסקת ההפחתה בדמי הניהול בחשבון החוסך חובה על הגוף המוסדי להודיע בכתב לחוסך.

לשם יישום התיקון בחוק, אשר נכנס לתוקף בראשית שנת 2017 פורסם החוזר של רשות שוק ההון אשר קבע שב-2 ביולי ידווח כל משווק פנסיוני על דמי הסליקה אשר שולמו לו על ידי מעסיקים עבור שירותי תפעול שהוא העניק למעסיקים בחודשים ינואר- דצמבר 2016, וב-15 ביולי נדרש סוכן לדווח על דמי הסליקה ששולמו לו עבור החודשים ינואר- יוני 2017.

המהלך שיזם משרד האוצר להפרדת שרותי השיווק הפנסיוני הניתנים לעובד משרותי התפעול אשר ניתנים למעסיק יכולה להוות הזדמנות לסוכנים אשר מבקשים להתמקד במתן שירותי שיווק פנסיוני, להתמקצע ולהרחיב את היכולת לשווק מוצרים פנסיונים ושירותים פנסיונים ופיננסים אחרים ולוותר על מתן שירותי תפעול למעסיק אשר גוזלים זמן ומשאבים ואינם בדיוק תחום ההתמחות של הסוכן בדרך כלל. במקביל כאלה אשר פיתחו מיומנות והתמקצעו במתן שירותי תפעול יוכלו להמשיך ולהתמקד בכך וליצור יתרונות יחסים לשירותים שהם מעניקים והכול ללא חשש לניגודי עניינים.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page