top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים

בקופה ולא דווקא במועד התשלום בפועל לעובד. בראשית שנת 2008 נעשו שני מהלכים ביוזמת הרגולטור אשר שינו את המצב ששרר עד אותו מועד. ראשית במסגרת צו ההרחבה לפנסיה חובה לכל השכירים במשק נקבע שיש להפקיד למרכיב פיצויים בקופה על שם העובד. אומנם שיעור מזערי תחילה אבל שיעור שהלך וגדל עד 6% כיום. שיעור ההפקדה על חשבון פיצויים בקופת גמל ע"ש העובד (קופת גמל משמע, קופת גמל לקצבה מסוג קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון).

שנית נאסר על הצטרפות מעסיקים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים ואלו שהיו עמיתים בקופה מרכזית לפיצויים ב-31 בדצמבר 2007 זכאים היו להמשיך להפקיד בקופה בגין עובדים שהיו מועסקים אז על ידם וזאת עד סוף שנת 2010.

מאז שנת 2011 אסור למעסיק להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים וכמובן אין לו אפשרות לפתוח חשבון בקופה מסוג זה. בסוף שנת 2016 נצברו בקופות מרכזיות לפיצויים למעלה מ-16 מיליארד ש"ח בחשבונות של אלפי מעסיקים אשר מיועדים להשלים פיצויי פיטורים לעובדים שהחלו לעבוד אצל אותם מעסיקים לפני שנת 2008.

במהלך השנים מעסיק אשר צבר כספים בקופה מרכזית לפיצויים יכול היה לעשות שימוש באותם כספים כדי לשלם פיצויים לעובדים אשר היו זכאים לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם.

בכפוף לאישור רשות המיסים יכול היה המעסיק למשוך כספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים ולהפקיד אותם במרכיב פיצויים בחשבונות על שם עובדיו.

היה ובקופה מרכזית לפיצויים נצברו סכומים עודפים, מעבר לסכומים שהיו אמורים להשתלם לעובדים כפיצויי פיטורים, רשאי המעביד, באישור בית דין לעבודה, למשוך את הכספים לזכותו וזאת בכפוף לתשלום מס בשיעור של 40%.

ב-25 בדצמבר 2016 פרסמה רשות המיסים הוראות חדשות בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים וב- 11 ביוני 2017 פורסם חוזר מעודכן אשר מחייב כל מעסיק שצבר כספים בקופה מרכזית לפיצויים לפעול באופן הבא:

תחילה על המעסיק לסווג את הכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים נכון ל-31 בדצמבר 2016 לפי שלוש קטגוריות.

היה ויש תביעות כנגד המעסיק מעובדים אשר הועסקו על ידו לפני 2008 בקשר לפיצויים אשר הם תובעים ממנו יש לייעד מתוך היתרה בקופה כספים עבור תביעות אלו תחת הכותרת "סכום במחלוקת".

במקביל, יש לבחון את היקף זכאותם של העובדים אשר מועסקים אצל המעסיק מלפני שנת 2008 לפיצויים ואת יתרות הפיצויים של אותם עובדים כפי שנצברו בקופות אישיות לפיצויים על שמם. היה וסכום הפיצויים לו זכאים אותם עובדים עולה על הסכומים שנצברו על שמם בקופות אישיות ייעד המעסיק את הסכום החסר מתוך הכספים שצבר בקופה המרכזית לפיצויים, תחת הכותרת "סכום לעובדי 2007".

היה והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים גבוהה ביותר מ-110% מה"סכום במחלוקת" ועוד "הסכום לעובדי 2007" תראה רשות המיסים בהפרש כ"עודף" בקופה מרכזית.

היה ולמעסיק כספים עודפים בקופה מרכזית לפיצויים הוא נדרש למשוך את הכספים כאמור כנגד הפקדת כספים למרכיב הפיצויים של כל עובדיו (לא דווקא אלו המועסקים אצלו לפני 2007 אלא כל העובדים).

בדרך זו מבקשת רשות המיסים להקטין את היקף הכספים העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ולאפשר למעסיק למשוך את אותם עודפים ולממן עם כספים אלו את ביצוע ההפרשות השוטפות שאליהן הוא נדרש, אבל בקופות אישיות על שם העובד.

משיכת הכספים בידי המעסיק מקופה מרכזית לפיצויים תיחשב אמנם בהכנסה בידיו עפ"י פקודת מס הכנסה אך מצד שני ההפקדה השוטפת למרכיב הפיצויים מותרת בניכוי עפ"י הפקודה.

מעסיק אשר לא יבצע את ההוראה לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים עבור עובדיו, עד לגובה העודף שלא מנוצל.

את הפעולה כאמור חובה על המעסיק לבצע עד ל-31 במרץ של השנה העוקבת מול החברה המנהלת את הקופה המרכזית לפיצויים שעל שמו.

הקופה המרכזית לפיצויים נדרשת למשוך את הכספים העודפים כאמור לזכותו של המעסיק בכפוף לקבלת אישור רו"ח או עו"ד של המעסיק כי הופקדו לחשבונות העובדים כספים למרכיב הפיצויים בקופות אישיות וקבלת תחשיב על העודף בקופה המרכזית לפיצויים.

היה והמעסיק יפעל בדרך זו לא יידרש להמציא כל אישור נוסף מרשות המיסים לצורך משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לזכותו. אין ספק שיש בהוראות החדשות בשורה למעסיקים שצברו כספים עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ומתן אפשרות נוחה וקלה לשימוש בכספים אלו כדי לבצע הפקדות שוטפות לזכות העובדים, כמתחייב בחוק, למרכיב הפיצויים בקופות אישיות.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page