top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

רווח, סיכון וטווח השקעה - תשואות קופות גמל לאורך זמן

תשואת קופת גמל לאורך זמן


מרבית הציבור בישראל חוסך כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, אם כתוצאה מן החובה לחסוך לפנסיה ואם מתוך ההבנה שיש לחסוך כספים במהלך שנות העבודה כדי לייצר מקורות הכנסה אשר יאפשרו חיים בכבוד לאחר הפרישה מעבודה.


הכספים אשר מופקדים בתוכניות פנסיוניות מנוהלים מרביתם בשוק ההון והתוצאות של ההשקעות ומכאן על היקף הכספים אשר נצבר לזכות כל אחת ואחד הם פועל יוצא של התשואות אשר מושגות בשווקים.

כל קרנות הפנסיה וקופות הגמל כוללות מסלולי השקעה, כאשר כל מסלול השקעות מוגדר מראש ומשקף רמת סיכון שונה.


במסגרת קרנות הפנסיה וקופות הגמל מוצעות לציבור החוסכים מסלולי השקעה המנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות של קרן הפנסיה וקופת הגמל (מסלולי השקעה אקטיביים) ומסלולי השקעה העוקבים אחר מדדי שוק אשר הוגדרו מראש (מסלולי השקעה פאסיביים).


כבר מאז אמצע שנות ה – 90 הוצעו לציבור החוסכים, במסגרת קופות גמל מסלולי השקעה מנוהלים אשר מדיניות ההשקעות בהן מוגדרת מראש, מסלולי השקעה אשר המדיניות בה מנוהלים הכספים הנצברים בהם מוגדרת מראש ומשקפת רמות סיכון שונות.


כל חוסך בקרן פנסיה או בקופת גמל, במסגרת חשבונו שלו יכול לבחור לצבור את הכספים במסלול השקעות אחד או לפצל את הכספים בין מספר מסלולי השקעה.


החוסך עצמו יכול בכל עת להעביר כספים שצבר בחשבון קרן פנסיה / קופת גמל בין מסלולי השקעה (למעט כספי פיצויים המחייבים אישור מעסיק) באותו חשבון, ללא כל עלות ולא מהווה אירוע מס.


מגוון מסלולי ההשקעה המוצע לציבור החוסכים נועד לתת מענה לכל חוסך להתאים לעצמו את רמת הסיכון בניהול כספי הפנסיה שלו, בהתאם לטעמיו האישיים, אופק החיסכון שלו והיקף מקורות ההכנסה הצפויים לו.


מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות מיצרים תשואות שונות המלוות בסטיית תקן בהתאם.


בחינת תשואות קופות הגמל לאורך זמן מציגה תמונה ברורה של מגוון תשואות במגוון מסלולי השקעה וקשר בין רמת הסיכון לתשואה לאורך זמן.


חוסך בקופת גמל השיג בממוצע לאורך העשור האחרון, בתקופה שמאז יוני 2013 ועד מאי 2023 תשואה מצטבר נומינלית, ברוטו, בשיעור של 51.09%.


באותה תקופה, לאורך עשור חוסך במסלול מניות בחו"ל בניהול החברה אשר הניבה את התשואה הגבוהה ביותר הרוויח 168.21%. לעומת זאת, באותה תקופה חוסך אשר בחר לחסוך במסלול שקלי טווח קצר השיג תשואה מצטברת של 3.5% בלבד.


תשואות מסלולים

להלן תשואות המסלולים אשר הניבו את התשואה הגבוהה ביותר בעשור האחרון בכל מסלול השקעה על פי הנתונים והסיווגים שמציג משרד האוצר.תשואת קופת גמל לאורך זמן


מעניינת היא העובדה שבכל רמת סיכון גוף מנהל אחר בולט בתוצאות שהשיג לאורך העשור האחרון אבל גם בחינת התשואות כפי שהושגו באותו גוף מנהל במסלולי השקעה שונים מביאים לאותה מסקנה. ככל שמשקל המניות במסלול ההשקעות בקופת גמל גבוה יותר, התשואה שהניב המסלול גבוהה יותר בעשור האחרון.


כך למשל, מסלול אג"ח ללא מניות של חברת כלל הניב בעשור האחרון תשואה מצטברת בשיעור של 21.36%, מסלול אג"ח עד 25% מניות, הניב תשואה של 48.66% ואילו מסלול מניות בניהול אותו גוף הניב באותה תקופה תשואה מצטברת של 43.36%.


מסלול המניות של הראל גמל הניב בעשור האחרון תשואה מצטברת בשיעור של 97.94%, מסלול אג"ח עד 25% מניות, הניב 50.93% ואילו מסלול אג"ח ללא מניות, הניב 20.97% בלבד.


גם ב- ילין לפידות מצטיירת תמונה דומה. במסלול מניות הושגה בעשור האחרון תשואה מצטברת בשיעור של 133.82%, במסלול אג"ח עד 25% מניות, תשואה של 51.41% ואילו במסלול אג"ח ללא מניות, הייתה התשואה 29.54% .

Comments


bottom of page