top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכון ותשואה בקופות גמל – מבט היסטורי

יולי 2022


החודשים האחרונים מתאפיינים בירידות חדות בשווקי ההון בעולם וגם בישראל. הירידות מוסברות במצב הבטחוני בעולם – מלחמת רוסיה אוקראינה והשלכותיה על המאבק בין המערב לרוסיה, המצב הכלכלי בעולם- עליות מחירים, התגברות האינפלציה במרבית המדינות


בעולם, עלית ריבית כתוצאה מכך וחששות מגלישה למיתון.


שינויים בשווקים משפיעים על החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד בציבור וירידות חדות עלולות להביא חוסכים לקבל החלטות אשר עלולות לפגוע בהם בטווח הארוך ואפילות לקבל החלטות שאין מהן חזרה, כאלה אשר לא תהיה אפשרות לתקן אותן בעתיד.


מאז מחצית שנות ה- 90 מציעות חברות לניהול קופות גמל מסלולי השקעה מתמחים, מסלולי השקעה אשר מדיניות ההשקעות בהן מוגדרת מראש, מדיניות אשר משקפת את רמת הסיכון בה מנוהלים הכספים אשר נצברים באותו מסלול השקעות. מגוון מסלולי ההשקעה מאפשרים לציבור להתאים את רמת הסיכון לאופק ההשקעה וטעמיו האישיים של כל אחד.


מסלולי השקעה


במסגרת מרבית קופות הגמל מוצעים מגוון מסלולי השקעה, כאשר כל חוסך יכול לבחור לחסוך כספים במסלול השקעות אחד או לפצל את הכספים שבחשבון קופת הגמל שלו במספר מסלולי השקעה במקביל. כל חוסך יכול להעביר כספים בחשבונו בקופת הגמל בין מסלולי השקעה (למעט כספי פיצויים לפני סיום יחסי עובד מעסיק אשר מחייבים אישור מעסיק) וזאת ללא כל עלות (ההסדר החוקי אוסר על גביית כל תשלום או עמלה בגין ביצוע העברת כספם בין מסלולי השקעה בקופת גמל). אומנם במחצית השנה הראשונה של 2022 נרשמו תשואות שליליות וככל שמשקל המניות היה גבוה יותר ההפסדים היו גבוהים יותר. בחודש יוני מסלולי מניות בקופות גמל הניבו תשואות שליליות של 5%-8%, אשר מסכמות תשואות שליליות בשיעור של עד 16% ב-12 החודשים האחרונים. מסלולי השקעה בקופות גמל המתמחים בהשקעה באג"ח ועם חשיפה למניות בשיעור של עד 25% הניבו בחודש יוני תשואות שליליות של כ- 1% ומסלולי השקעה ללא מניות הניבו תשואות אפסיות. אבל דווקא בתקופה סוערת כזו חשוב לבחון את תשואות קופות הגמל לאורך זמן תוך שימת דגש על רמת הסיכון בה מנוהלים כספי החיסכון הפנסיוני של כל חוסך. בעשור האחרון, בתקופה שמאז יולי 2012 ועד יוני 2022 מסלול ההשקעה בקופת גמל אשר הניב את התשואה הגבוהה ביותר היה מסלול המניות של אנליסט עם תשואה מצטברת של 184.2% ומיד אחריו מסלול המניות של ילין לפידות אשר הניב תשואה מצטברת בשיעור של 174.69%.


בחינת התשואות אשר הושגו במסלולי ההשקעה השונים בקופות גמל בעשור האחרון מלמדת שמסלולי המניות הניבו את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר ובפער ניכר לעומת התוצאות שהושגו במסלולי השקעה אחרים, סולידיים יותר, בהן משקל המניות נמוך יותר.בכל רמת סיכון בולטים גופים שונים ולכן ראוי לבחון את התשואות כפי שהושגו באותו גוף במסלולי ההשקעה השונים. גם בחינת תשואות המסלולים השונים המנוהלים על ידי אותה חברה משקפת תמונה דומה. ככל שמשקל המניות במסלול השקעות בקופת הגמל גבוה יותר התשואה שהניב המסלול גבוהה יותר לאורך העשור האחרון.

כך למשל, מיטב דש הניבה בעשור האחרון במסלול מניות תשואה בשיעור 131.51%, במסלול אג"ח עד 25% מניות הניבה תשואה בשיעור 72.98% ומסלול אג"ח ללא מניות 41.98%.


היום יותר מתמיד חשובה תרומתו של בעל רישיון בתחום הפנסיוני בהתאמת רמת הסיכון בניהול הכספים הפנסיונים של החוסך לאופק החיסכון שלו, לטווח ההשקעה שלו, לטעמיו האישיים תוך הצגת האפשרויות העומדות בפני החוסכים על רקע התשואות לאורך זמן.


Comments


bottom of page