top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מהי קרן פנסיה ולשם מה ?

כל מה שצריך לדעת על חשיבותה של קרן פנסיה מקיפה חדשה

מהי קרן פנסיה חדשה ?

תוכנית בה ניתן לחסוך כספים לטווח ארוך, לגיל הפרישה, כדי לקבל קצבה חודשית לאחר הפרישה מעבודה. קצבת הזקנה מקרן הפנסיה היא תחליף למשכורת שקיבל העובד לפני שפרש מעבודה בגיל הפרישה.


מי חוסך בקרן פנסיה ?

בקרן פנסיה חוסכים שכירים ועצמאים. שכיר מפקיד באופן שוטף, מידי חודש, בקרן פנסיה באמצעות מעסיקו ועצמאי עושה זאת בעצמו, בדרך כלל באמצעות הפקדה חודשית בהוראת קבע.


מי מנהל את קרנות הפנסיה בישראל ?

בישראל מרבית חברות הביטוח ובתי ההשקעות מנהלים קרנות פנסיה חדשות, באמצעות חברות ייעודיות לניהול קרנות פנסיה המוצעות לציבור הרחב ובניהם: מנורה, מגדל, הראל, הפניקס, כלל, מיטב ואלטשולר שחם.


לשם מה חוסכים כספים בקרן פנסיה ?

קרן פנסיה חדשה מאפשרת צבירת כספים לגיל הפרישה אשר יאפשרו לחוסך לקבל קצבת זקנה החל מגיל

הפרישה לכל החיים. במקביל בקרן פנסיה חדשה קיימים 2 כיסויים ביטוחים אשר נועדו להגן על החוסך ומשפחתו. חוסך בקרן פנסיה מקיפה מבוטח למקרה של אובדן כושר עבודה. היה וחוסך מבוטח בקרן פנסיה לא יכול לעבוד עקב מצב רפואי/ בריאותי הוא זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה/ קצבת נכות בשיעור של 75% , בדרך כלל, מן השכר בגינו בוצעו הפקדות לקרן הפנסיה. במקרה של מות המבוטח בקרן פנסיה מקיפה, זכאים שאריו לקצבת שאירים, בדרך כלל, בת/בן זוג זכאים לקצבת שאירים בשיעור של 60% מן השכר המבוטח- השכר בגינו הפקיד לקרן הפנסיה, לכל החיים וילד עד גיל 21 לקצבת שאירים בשיעור 20% מן השכר המבוטח (עד 2 ילדים).


כמה מפקידים לקרן פנסיה ?

שכיר מפקיד לקרן פנסיה באמצעות מעסיקו על פי הסכם עבודה/ הסכם קיבוצי ולא פחות מאשר השיעורים אשר נקבעו בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק: 6% על חשבון העובד לחלק תגמולי העובד בחשבון קרן הפנסיה, 6.5% על חשבון המעסיק לחלק תגמולי המעסיק ו- 6% על חשבון המעסיק למרכיב הפיצויים. עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה על מנת למצות את הטבות המס הגלומות בהפקדה לקרן פנסיה. על פי הצו המחייב עצמאי להפקיד לקרן פנסיה הוא נדרש להפקיד לפחות את הסכומים הבאים: עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק עליו להפקיד 4.45% ועבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק יש להפקיד 12.55%. בשנת 2023 נדרש עצמאי להפקיד לפחות 12,107 ₪ אם הכנסתו החודשית עולה על 11,870 ₪ (השכר הממוצע במשק).


יש הטבות מס על הפקדות בקרן פנסיה ?

חוסך המפקיד כספים בקרן פנסיה נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיו, הטבות מסוג זיכוי במס וניכוי במס כך שבפועל חלק מסכום ההפקדה בעצם ממומן על ידי מס הכנסה.


כיצד מושקעים הכספים בקרן פנסיה ?

מקצת מן הכספים הנצברים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות מוגנים מהסיכון שבבורסה על ידי אגרות חוב של מדינת ישראל, אשר לא נסחרים בבורסה לני"ע ומשכך לא נתונים לתנודתיות בשוק ולהפסדים. החלק הארי מושקע במסלולי השקעה מגוונים המשקפים רמות סיכון שונות. החוסך רשאי לבחור מסלול השקעות בו ינוהלו כספיו (למעט כספי הפיצויים אשר ינוהלו במסלול ברירת מחדל אלא אם כן אישר המעסיק או הסתיימו יחסי עובד מעביד).


משלמים מס על רווחים שנוצרים בקרן פנסיה ?

לא. כל הרווחים אשר נצברים בקרן פנסיה פטורים ממס רווחי הון.


האם חוסך שצבר כספים בקרן פנסיה אחת יכול להעביר את הכספים לקרן פנסיה אחרת ?

כל חוסך, שכיר או עצמאי, כזה שמפקיד וכזה שכבר לא מפקיד, טרם תחילת קבלת קצבה מכל סוג, רשאי להעביר כספים שצבר בקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת, על פי החלטתו שלו בלבד. אין שכיר נדרש לאישור מעסיקו או אישור נציגות ועד העובדים. העברה של כספים בין קרנות פנסיה נעשית ללא כל עלות תוך העברת כל הזכויות שצבר החוסך בקרן הפנסיה הוותיקה וללא כל פגיעה בהן.


ניתן להעביר כספים בין מסלולי השקעה בקרן הפנסיה ?

חוסך בקרן פנסיה רשאי להעביר כספים בין מסלולי השקעה בקרן בכל עת ללא כל עלות, למעט כספי הפיצויים. העברת כספי הפיצויים כפופה לאישור המעסיק או לאחר סיום יחסי עובד מעביד. העברת הכספים בין מסלולי השקעה לא פוגעת בזכויות החוסך בכל צורה שהיא.

Commentaires


bottom of page