top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מהי קופת גמל ?

יוני 2023

מהי קופת גמל ?

תוכנית חיסכון לפנסיה

מהי קופת גמל ?

מאז שנת 2008 זו תוכנית חיסכון לפנסיה. מכשיר חיסכון באמצעותו, בדרך כלל, מפקידים כספים במהלך שנות העבודה כדי לצבור הון, אשר ישמש את החוסך לאחר הפרישה מעבודה.


על שם מי מתנהל חשבון בקופת גמל ?

ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל על שם כל אדם, שכיר, עצמאי, שכיר שמבקש להפקיד כספים בעצמו ללא קשר לעבודתו, שכיר בעל שליטה, חבר קיבוץ או אפילו ע"ש קטין אשר אדם בגיר פותח חשבון על שמו של הקטין (דבר שהוא פחות כדאי מאז 2008).


היכן ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל ?מרבית בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל מציעות לציבור הרחב לחסוך כספים במסגרת קופת גמל המנוהלת על ידם.


כיצד מפקידים כספים בקופת גמל ?


מפקידים כספים בקופת גמל בהתאם למעמדו של החוסך בקופת הגמל. בחשבון שכיר מבוצעות הפקדות באמצעות המעסיק, מידי חודש, מן השכר. בחשבון עצמאי (של אדם שהוא עצמאי או של שכיר אשר מפקיד באופן עצמאי וחשבונו בקופת הגמל נחשב כעצמאי) באמצעות הוראת קבע חודשית או על ידי הפקדת סכומים חד פעמים מעת לעת.


כמה מפקידים בקופת גמל ?

שכיר מפקיד לקופת גמל בהתאם לשכר שלו ולשיעורי ההפקדה אשר סוכמו עם מעסיקו במסגרת מגבלות שנקבעו בהסדר החוקי, עד 7% ניכוי מן העובד, עד 7.5% הפקדת מעסיק ו- 8.3% על חשבון פיצויים על ידי המעסיק. עצמאי רשאי להפקיד כל סכום וכך גם שכיר אשר מפקיד באופן עצמאי לקופת גמל.


האם מקבלים הטבות מס בעת הפקדה בקופת גמל ?

כן. הפקדות לקופת גמל מאפשרות למפקיד ליהנות מהטבות משני סוגים הטבת זיכוי מס והטבת ניכוי מס כפי שקיים במסגרת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. להטבות יש תקרות הנובעות משיעורי הפקדה מקסימליים ותקרות הכנסה אשר בגינן הפקדות לקופת גמל מניבות הטבות מס.


איך ומתי ניתן למשוך כספים אשר הצטברו בחשבון בקופת גמל ?

כספים אשר הופקדו בקופת גמל עד דצמבר 2007 ניתן למשוך במועד שהוגדר מראש שהכספים יהיו לנזילים, 15 שנות חיסכון או גיל 60 תלוי במעמד החשבון, שכיר או עצמאי. כספים אשר הופקדו בקופת גמל מאז ינואר 2008 ניתנים למשיכה בדרך של קצבה חודשית, לאחר גיל 60 (למעט כספי פיצויים בחשבון שכיר אשר ניתן למשוך אותם בעת סיום יחסי עובד מעסיק בסכום חד פעמי או להשאיר בקופה ולקבל כקצבה חודשית לאחר גיל 60). משיכת כספים שהופקדו מאז ינואר 2008 בדרך של קצבה מחייבת את החוסך להעביר את הכספים לקופת גמל המשלמת קצבה, כמו קרן פנסיה או קופת ביטוח ולקבל מהן קצבה חודשית לכל החיים.כיצד מושקעים הכספים בקופת גמל ?


בכל קופת גמל מוצעים לחוסכים מגוון של מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות. חוסך בקופת גמל יכול לצבור כספים במסלול השקעות אחד או לחלק את הכספים שצבר בחשבונו בקופת הגמל בין מספר מסלולי השקעה ולהעביר כספים בין מסלולי השקעה בכל עת, ללא כל עלות. למעט כספי פיצויים בחשבון שכיר, אשר מחייבים הסכמת המעסיק אם העובד עדיין מועסק.


ניתן להעביר כספים מקופת גמל ?

חוסך בקופת גמל רשאי להעביר, בכל עת, כספים שצבר בקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת. העברת כספים בין קופות גמל לא כרוכה בכל תשלום ולא מהווה אירוע מס. זאת אומרת לא משולמת כל עמלה ולא משולם כל מס כאשר חוסך בקופת גמל בוחר להעביר כספים שחסך בקופה אחת לקופת גמל אחרת.


Comments


bottom of page