top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

כספים פנסיונים לאחר מוות

מי זכאי לכספים הפנסיונים לאחר מוות ?

יורשים, מוטבים, שאירים


חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע שבמותו של אדם העיזבון שלו עובר ליורשיו, אשר מוגדרים כבן זוג, ילדיו וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם.

ככל שמדובר בכספים שנצברו בתוכניות פנסיוניות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל), בקרנות השתלמות ובקופות גמל להשקעה יש להבחין בין התוכניות השונות וסוג הכספים שנצבר.

מי זכאים לכספי פיצויים ?

כספי פיצויים יכול שנצברו על שם אדם במהלך שנות עבודתו כשכיר בקרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים.

עם מותו של אדם אשר צבר כספי פיצויים במסגרת מקום העבודה הנוכחי הזכאים לכספים הם שאריו.

שארי אדם מוגדרים כבת/ן זוג של העובד בעת פטירתו וילדיו התלויים בו כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי.

ככל שנותרו כספי פיצויים בחשבון חוסך ממעסיקים קודמים, מעבודות מהן פרש עוד לפני מותו, יהיו זכאים לכספים המוטבים ככל שמונו כאלה על ידי החוסך ובהיעדר מוטבים ליורשיו על פי צו ירושה או צו קיום ירושה.

זכאים לכספי תגמולים

ככל שנצברו כספים בחלק התגמולים בקרן פנסיה אלו ישולמו לשאירים.

כספים פנסיונים לאחר מוות

כספים אשר נצברו בקופת גמל או ביטוח מנהלים ישולמו, עם פטירת החוסך, ליורשים, אלא אם קבע החוסך מוטבים למקרה פטירה.

חוסך בגיר רשאי לקבוע בעודו בחיים מי יהיו הזכאים לכספים שיצבור במקרה פטירה והיה ואירע המקרה אותם מוטבים יקבלו את יתרת הכספים בהתאם להוראותיו כפי שנמסרו.

מינוי המוטבים נעשה בכתב לכל קופת גמל שמנוהלת על שם החוסך תוך נקיבת שמו של כל מוטב, פרטיו וחלקו בכספים.

היה ולא נקבעו מוטבים יחשבו כספי התגמולים כחלק מעיזבונו של הנפטר ואלו ישולמו ליורשיו על פי דין.

זכאים לכספי קרן השתלמות קופת גמל להשקעה

במקרה פטירת החוסך ישולמו למוטבים, ככל שמונו כאלה, על ידי החוסך ובהיעדר מוטבים ישולמו ליורשים על פי דין.

מי זכאי לקופת גמל להשקעה ?

במקרה פטירת החוסך ישולמו למוטבים, ככל שמונו כאלה, על ידי החוסך ובהיעדר מוטבים ישולמו ליורשים על פי דין.

אופן תשלום מקרן פנסיה במקרה פטירה

במקרה פטירת עמית בקרן פנסיה חדשה תשולם קצבת שאירים, קצבה חודשית לשאירים, בהתאם לתנאים בתקנון קרן הפנסיה, לאלמן/ה לכל חייו/ה ולילדים עד גיל 21.

היה ולחוסך בקרן הפנסיה, אין שאירים, תשולם היתרה הצבורה למוטבים כפי שקבע העמית ובהיעדר מוטבים ליורשיו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

אופן תשלום ביטוח מנהלים במקרה פטירה

במקרה פטירת מבוטח בפוליסת ביטוח ישולמו הכספים אשר נצברו בפוליסה למוטבים, כפי שנקבעו על ידי המבוטח, על פי חלקו של כל מוטב בקביעת המבוטח, בסכום חד פעמי.

אופן התשלום מקופת גמל במקרה פטירה

חסך עמית בקופת גמל (כספי תגמולים), בקרן השתלמות או בקופת גמל להשקעה, ישולמו הכספים בסכום חד פעמי לאחר פטירת החוסך למוטבים, כפי שקבע העמית, לכל מוטב על פי חלקו בהוראת מינוי המוטבים ובהיעדר מוטבים ליורשים על פי דין.

הזכאי לכספים בקופת גמל (ולא בקרן השתלמות או קופת גמל להשקעה) של עמית שנפטר רשאי להעביר את חלקו לחשבון בקופת גמל על שמו והכספים יישארו נזילים, ניתנים למשיכה בכל עת.Comments


bottom of page