top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

חיסכון לכל ילד – סיכון ותשואה

במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2017 הוחל ביישום רטרואקטיבי של החוק, אשר קבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכותו של כל ילד בישראל הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח, 50 ₪ מידי חודש (מאז ראשית שנת 2022 סכום של 52 ₪) וגם פעמיים סכומים חד פעמיים. ילד שנולד עד 31.12.2016 יקבל עם הגיעו לגיל 18 מענק חד פעמי של 522 ₪. ילד שנולד לאחר 1.1.2017 לא יקבל מענק בגיל 18 אלא מענק בסך 261 ₪ בגיל 3 ומענק בסך 261 ₪ בגיל בת/בר מצווה. וגם ילד שלא ימשוך את כספי החיסכון שנצברו לזכותו עד גיל 21 יקבל מענק התמדה בסך 522 ₪. לכל הורה ניתנה האפשרות לבחור אם ההפקדות לזכות ילדו יבוצעו לתוכנית חיסכון בבנק או בקופת גמל להשקעה- חיסכון לכל ילד. בהצעת חוק אשר עברה לאחרונה בקריאה ראשונה נקבע: שהפקדות יבוצעו לקופת גמל ולא ניתן יהיה עוד לנהל, עם השלמת החקיקה, את כספי חיסכון לכל ילד בבנק. מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים בקופת גמל חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 15 יהיה מסלול בסיכון מוגבר כברירת מחדל אלא אם כן ההורה יחליט על ניהול הכספים במסלול השקעות אחר בקופת הגמל. היה וההורה בחר שהכספים יופקדו על שם ילדו בקופת גמל הוא יכול לבחור בכל קופת גמל מבין 12 קופות גמל שקיבלו בשנת 2016 אישור ממשרד האוצר לנהל קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד (כיום נותרו 10 חברות אשר מנהלות קופות מסוג זה עם מיזוג שתיים מהן). בנוסף, ניתנה אפשרות לכל הורה לבחור את מסלול ההשקעות, רמת הסיכון, בה ינוהלו הכספים המופקדים בקופת הגמל. מסלול השקעות מבין אלו שכל חברה נדרשת להציע לחוסכים. כל קופת גמל, כחלק מן ההיתר שניתן על ידי משרד האוצר, התחייבה להציע לחוסכים לפחות 3 מסלולי השקעה המשקפים רמות סיכון שונות. מסלול השקעות לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ולחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר- גבוה. כמו כן, ניתנה אפשרות לחברות שקיבלו היתר לנהל קופות חיסכון לכל ילד להציע לציבור שני מסלולי השקעה נוספים, מסלול אשר השקעותיו יבוצעו על פי ההלכה היהודית ומסלול אשר ינוהל על פי כללי ההלכה האסלאמית, השריעה. עד הגיעו של הילד לגיל 18 יכול ההורה ולאחר מכן הילד שבגר לבקש להעביר את הכספים שצבר לכל קופת גמל מאותו סוג ו/או להעביר את הכספים למסלול השקעות באותה קופת גמל על פי טעמיו האישיים. נכון לסוף חודש מאי 2022 הסתכמו הכספים אשר נוהלו בקופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד בסך 14.36 מיליארד ₪. במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועט הצטברו כ- 4.5 מיליארד ₪, במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני הצטברו כ- 2.3 מיליארד ₪ ובמסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הצטברו כ- 4.8 מיליארד ₪. במסלול המנוהל על פי ההלכה היהודית נוהלו כ- 2.7 מיליארד ₪ ובמסלול השריעה כ- 52 מיליוני ₪.


בחלוף כ- 5.5 שנים מאז החלו לנהל קופות גמל להשקעה- חיסכון לכל ילד ניתן ללמוד על התשואות שהושגו לאורך זמן. בכל החברות המנהלות קופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד, למעט אחת, התשואה השנתית הממוצעת ב- 5 השנים האחרונות, הגבוהה ביותר הושגה במסלול בסיכון מוגבר, ואילו התשואה הנמוכה ביותר הושגה בכל חברה במסלול בסיכון מועט. תשואות מסלולי ההשקעה לאורך זמן מצביעות על שונות גדולה בתשואות שהשיגו הגופים השונים באותה רמת סיכון. בכל רמת סיכון, מסלול השקעות, בולטת שונות גדולה בתשואות שהשיגו החברות השונות. במסלול בסיכון מועט התשואה הגבוהה ביותר ב- 12 החודשים האחרונים הסתכמה ב- 2.17% והנמוכה ביותר במינוס 0.29%. התשואה השנתית הממוצעת ב- 5 השנים האחרונות הגבוהה ביותר הסתכמה ב- 4.45% ואילו הנמוכה ביותר ב- 2.43%. במסלולי השקעה בסיכון בינוני ההבדלים גדולים יותר. ב- 12 החודשים האחרונים הקופה שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר השיגה 8.1% ואילו תשואת הקופה הנמוכה ביותר הייתה מינוס 0.71%. התשואה השנתית הממוצעת ב- 5 השנים האחרונות הגבוהה ביותר הסתכמה ב- 6.72% ואילו הנמוכה ביותר ב- 2.37%, פער של 4.35% בממוצע לשנה. גם מסלולי השקעה בסיכון גבוה מציגים שונות גדולה מאוד בתשואות שהשיגו. ב- 12 החודשים האחרונים הניבה הקופה בעלת התשואה הגבוהה ביותר 8.92% ואילו הנמוכה ביותר מינוס 3.7% ובממוצע שנתי ב- 5 השנים האחרונות התשואה הגבוהה ביותר הייתה 12.49% והנמוכה ביותר 6.46%, למעלה מ- 6% פער תשואה בממוצע לשנה בין הקופה בעלת ההישג הטוב ביותר לעומת הגרועה ביותר.

תשואות מסלולי השקעה- סיכון מועט

תשואות מסלולי השקעה- סיכון בינוני

תשואות מסלולי השקעה- סיכון מוגבר댓글


bottom of page