top of page

תנאי שימוש

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") מאפשרת לך שימוש באתר זה (להלן: "האתר") בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. בכל מקום באתר זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, השימוש הינו מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לכל מגדר בצורה שווה.

 

השימוש באתר

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, החישובים או השירותים שמקורם באתר זה. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

 2. "מידע" - כל חומר ו/או מידע ו/או חישוב שמוצגים באתר ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

 3. האמור באתר אינו מהווה שירותי ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא.

 4. אין לראות באמור באתר, בכל צורה ואופן, משום המלצה בדבר כדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני ו/או בדבר כדאיות ביצוע של עסקה כלשהי ו/או המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלשהו לבצע פעולה כלשהי ו/או חוות דעת בכל הנוגע להתאמת ביצוע פעולה כלשהי לצרכיו של המשתמש.

 5. מובהר בזאת, כי בכל מקרה מומלץ להיוועץ בבעל רישיון, וכי הליך השיווק הפנסיוני נועד להתאים את המוצר הפנסיוני ללקוח.

 6. הנתונים וכל המוצג באתר זה נכונים למועד כתיבתם ו/או פרסומם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול באתר זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות שלך או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי המוצרים הפנסיוניים ו/או הנכסים הפיננסיים הרלוונטיים.

 7. השימוש באמור באתר זה הינו באחריותך הבלעדית. הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהו, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האמור באתר.

 8. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהסוכנות עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות ושלמות המידע והתוכן הכלולים באתר. הסוכנות ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, הסוכנות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

 9. הסוכנות משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת הסוכנות באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, הסוכנות פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

 10. העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

 

המידע באתר

 1. ככל שהאתר כולל "אזור אישי" ובו פירוט מידע ונתונים בקשר עם תוכניות ביטוח, מוצרים פנסיוניים, מידע פיננסי ומידע בקשר עם שיווק פנסיוני ללקוח, כפי שיהא מעת לעת, על מנת להתחבר תדרשו לסיסמא אישית, אותה תקבלו לאחר הרשמה.

 2. הסיסמא שתבחר ניתנים לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הסיסמה ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של הסוכנות. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות אי שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

 3. יובהר, כי הסוכנות אינה מנהלת את תוכניות הביטוח והפנסיה והפיננסים, וכי התוכניות מתנהלות אצל גופים מוסדיים (חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וכיוצ"ב).

 4. המידע שיוצג במסגרת האתר יהיה בהתאם לעדכניות המידע המצוי אצל הסוכנות, כפי שיתקבל מהגופים המוסדיים. הסוכנות פועלת לעדכון המידע, אך תיתכן אפשרות שהמידע המוצג באמצעות האתר לא יהיה מעודכן או שיפלו בו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתוכניות או במסמכים מחייבים אחרים, או במערכות הגופים המוסדיים יקבע אך ורק המידע המעודכן אצל הגופים המוסדיים.

 6. יובהר, כי אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, והוא אינו מהווה מצג כלשהו מטעם הסוכנות ו/או מטעם עובדיה, וכל הסתמכות עליו תהא באחריות מי שהשתמש במידע בלבד, והסוכנות ו/או עובדיה לא יהיו אחראים לנזקים בגין הסתמכות ו/או שימוש במידע כאמור.

 7. מסירת מידע פרטי על ידי משתמשים או אודותיהם באמצעות האתר או במסגרת השימוש בו (לרבות במסגרת הרישום ו/או קבלת שירותים ו/או כל פנייה לאתר) תתבצע מרצונם החופשי, ובהסכמתם המלאה. הסוכנות תהא רשאית לשמור את המידע במאגרי מידע של הסוכנות ממוחשבים או אחרים בהם נוהגת הסוכנות לאגור מידע אודות לקוחותיה.

 8. הסוכנות תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך הצעת הצעות ו/או מתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ו/או לצרכי עיבוד סטטיסטי ו/או דיוור ישיר ו/או פילוח ו/או מיקוד שירותים ו/או שיפור השירות של החברה ו/או של האתר, ויחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות בתנאי הפרטיות שבאתר.

 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי הסוכנות תמסור כל מידע, לרבות מידע פרטי בהתאם לדרישה מוסמכת של כל רשות.

 

שינוי ו/או הפסקת השירותים באתר

 1. הסוכנות תהא רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני או חלקי את מתן השירותים באמצעות האתר.

 2. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאים המשפטיים ו/או במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע. שינויים כאלה יחולו עם פרסומם באתר, וכל שימוש באתר יהווה אשרור של תנאים אלה כפי שיהיו מעת לעת.

דין וסמכות

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בנוגע לאתר ו/או השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך במחוז מרכז. תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. במקרה בו ייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקדם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם, במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

ט.ל.ח

מועד עדכון: אפריל 2023

bottom of page