top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות הנהוגה אצל אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ (להלן: "הסוכנות"), לרבות בקשר עם השימוש באתר הסוכנות (להלן: "האתר"):

 1. לסוכנות הזכות לשמור במאגרי המידע את פרטי כניסותיהם של המשתמשים לאזור האישי.

 2. למעט לעניין משתמשים אשר מילאו פרטיהם במסגרת “צור קשר” ו/או ביצעו רישום לניוזלטר ו/או בכל דרך אחרת באתר, הסוכנות לא תשמור פרטים אישיים או פרטי שימוש. יובהר כי האמור אינו חל לגבי מידע אודות לקוחות הסוכנות הנשמר במאגרי המידע שלה.

 3. הסוכנות אוספת מידע אודות המבקרים באתר ובכלל זה עושה שימוש ב”קוקיס” לצורך ניטור פעילות המשתמשים באתר ולייעל את השירות באתר באופן כללי.

 4. מידע על אחרים- מסירת מידע על ידי משתמש אודות אחרים תתבצע על אחריות מוסר המידע, ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי כל דין.

 5. מסירת מידע באמצעות האתר או כל שימוש בו יחשבו לכל דבר ועניין כהסכמה למדיניות הפרטיות.

 6. יובהר, כי לא נסחור במידע של המשתמשים בו ולא נפעל בו בניגוד להוראות כל דין.

 7. ניתן לבקש הסרה מרשימת תפוצה ו/או דיוור ישיר ו/או קבלת פניות באמצעים דיגיטליים וזאת באמצעות פניה במייל לכתובת info@estricher.co.il  או באמצעות לחיצה על קישור בדוא”ל השיווקי האחרון שהתקבל מהסוכנות.

 8. הסוכנות תהא רשאית לעדכן את המדיניות במסמך זה מעת לעת באמצעות הודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלה.

 

אבטחת מידע

 1. המידע ישמר על ידי הסוכנות תוך נקיטת אמצעי אבטחת מידע בהתאם להוראות הדין.

 2. הסוכנות רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע והגנתו, והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות וההסדרים המקובלים בענף. הסוכנות נוקטת בטכנולוגיות אבטחה למניעת גישה למידע על ידי גורמים שאינם מורשים.

 3. במסגרת אמצעי האבטחה נקבעו הסדרים לזיהוי והצפנה של נתוני ההזדהות של המשתמשים באתר.

 4. אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה מהמשתמשים, ובהתאם נדרשים המשתמשים להיות מודעים לסכנות, ולחשיבותן של הסיסמאות ושמירתן לצורך שימוש אישי בלבד, אספקת אמצעי פרטי קשר נכונים ומתאמים וכל דרישה מקובלת נוספת.

 5. האתר מעצם היותו מבוסס על תוכנות, חומרות ורשת האינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגיעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע”י גורמים עוינים, התחזות לאתרי הסוכנות או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. אם נקטה הסוכנות באמצעים סבירים היא וכל מי שפועל מטעמה או בשמה יהיו פטורים מכל אחריות לנזק שייגרם בפרט בעת שימוש ברשת האינטרנט וכן לא תהא אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מפעילות כאמור.

 6. מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לניסיונות הונאה של גורמים שונים, אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיך האישיים, כגון באמצעות פנייה בדוא”ל מחזה או דומה לסוכנות תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים, נבהיר, כי הסוכנות לעולם לא תדרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת כניסה לאתר. מוצע להיזהר מכל פעילות כאמור.

bottom of page