קופות גמל להשקעה – סיכום ביניים

בחודש דצמבר 2016 החל יישום מהלך של רשות שוק ההון להקמת וניהול קופות גמל להשקעה.

במסגרת תיקון 15 לחוק קופות גמל, אשר התקבל ב- 30 במאי 2016 ניתן היה לחברות לניהול קופות גמל להתחיל ולנהל קופות גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה מאפשרת לכל אדם ללא קשר לעיסוקו שכיר או עצמאי לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ולהפקיד בחשבונו כספים.

אדם בגיר יכול אף לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ע"ש קטין ולהפקיד לזכותו כספים.

הגמישות בביצוע ההפקדות גדולה מאוד. יכולות ההפקדות בקופה להיות חד פעמיות, באמצעות הוראת קבע חודשית, ניתן לשנות את סכומי ההפקדה ואת תדירות ביצוע ההפקדות אך תחת מגבלה אחת. סכום ההפקדה המקסימלי בקופת גמל להשקעה על שם אדם אחד הוא 70,000 ₪ בשנה.

הכספים בקופת גמל להשקעה נזילים, משמע ניתנים למשיכה בכל נקודת זמן על פי שיקולי וצרכי החוסך בכפוף לתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי.

הכספים המופקדים בקופות גמל להשקעה מושקעים במגוון אפיקי השקעה ולכל חוסך אפשרות לחסוך במסלול השקעות מבין מספר מסלולים המנוהלים בקופת הגמל, כאשר כל מסלול השקעות משקף רמת סיכון.

ניתן להפקיד למסלול השקעות אחד. לשנות את מסלול ההשקעות להפקדה, להעביר כספים בין מסלולי ההשקעה בקופה והכול ללא כל עלות.

ההפקדות בקופת גמל להשקעה לא מזכות את המפקיד בהטבות מס אבל אם החוסך יותיר את הכספים עד גיל הפרישה ואז ימשוך אותם בדרך של קצבה יקבל פטור מתשלום מס רווחי הון והקצבה החודשית שיקבל תהיה פטורה ממס.

בתום המחצית הראשונה של שנת 2018 נצברו בקופות גמל להשקעה כ- 5.5 מיליארד ₪ לאחר שבשנת 2017 הייתה בקופות מסוג זה צבירה חיובית (עודף הפקדות על משיכות) בהיקף של כמעט 3 מיליארד ₪ ובמחצית השנה הראשונה של 2018 הייתה צבירה חיובית של כ- 1.9 מיליארד ₪.

מרבית הכספים בקופות גמל להשקעה מושקעים בנכסים סחירים (כ-97%) בישראל (כ-80%), כאשר שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ- 42%.

שיעור החשיפה הישירה למניות כ- 29%, שיעור ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות כ- 40% ובאגרות חוב קונצרניות למעלה מ- 16%.

מאז תחילת פעילותן של קופות גמל להשקעה בשוק, בדצמבר 2016 ועד חודש יוני 2018 מסלולי ההשקעה המתמחים במניות הניבו את התשואות הגבוהות ביותר, 11%-22%, כאשר המסלולים המתמחים באגרות חוב ולא השקיעו במניות הניבו פחות מ-4%.

פורסם ב"פוליסה"


מאמרים אחרונים
סרטונים אחרונים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Blogger Social Icon