תשלומי מעסיק לחיסכון פנסיוני

אגף שוק ההון במשרד האוצר פועל בשנים האחרונות בכלל ובחודשים האחרונים בפרט לשכלול וייעול תהליכי העבודה בשוק החיסכון הפנסיוני על מנת להקל על יכולתו של כל חוסך לקבל מידע ולפעול לשם שיפור מצבו, תוך שימת דגש על החוסך השכיר, זה אשר מעסיקו מנכה משכרו ומעביר לגוף מוסדי המנהל מוצרים פנסיוניים את הכספים עבור חשבון העובד.

בראשית חודש ינואר נעשה מהלך משמעותי מאוד עם כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), אשר נועדו לתת מענה לכשל אולי הגדול בשוק. לא מעטים הם המקרים בהם מעסיק אשר מבקש לבצע הפקדות לזכות עובדיו במוצרים פנסיוניים, מנכה משכרם את הכספים המיועדים למרכיב תגמולי העובד, מוסיף את חלקו למרכיב תגמולי המעביד ומרכיב הפיצויים ומעביר את הכספים לגוף המוסדי. שינויים רבים אשר בוצעו בשוק החיסכון הפנסיוני, מכירת קופות הגמל מידי הבנקים לגופים מנהלים חדשים – בתי השקעות וחברות ביטוח, שורה של מיזוגים בין חברות לניהול קופות גמל בשוק, מיזוג של קופות גמל המנוהלות על ידי אותו גוף מוסדי (הן מסיבות עסקיות של הגוף המוסדי והן עקב דרישות הרגולציה) והסבות של מיידעים ונתונים לגבי חוסכים וזכויותיהם בין מערכות תפעול שונות (שוב מסיבות עסקיות ורגולטוריות) הביאו לכאוס גדול אשר תוצאותיו, העברת כספים על ידי מעסיק אשר לא נרשמים על שם העובד. אי שיוך הכספים לחשבון העובד פוגע בשורה ארוכה של זכויות, הן מבחינת הכספים האמורים לעמוד לזכותו, הן מבחינת כיסויים ביטוחים (בקרנות פנסיה) והן מבחינת יכולת קבלת ההחלטות של החוסך אם לעניין דמי הניהול, ניוד כספים בין גופים מנהלים שונים ובחירת רמת סיכון לניהול הכספים.

בכאוס זה בחר אגף שוק ההון להתערב לראשונה עם היוזמה לקביעת תקנות ופרסום חוזר הוראות ועל כך הוא ראוי לשבחים. החל ממשכורת חודש ינואר 2016, אשר שולמה בחודש פברואר, נדרש מעסיק של 100 עובדים ומעלה להעביר מידע לגוף המוסדי על הפקדות שהוא מבצע לזכות המוצרים הפנסיוניים שבניהול הגוף המוסדי.

מועד ביצוע ההפרשה: במסגרת ההסדר החדש שמתווה משרד האוצר חוזרות ההוראות וקובעות שכל מעסיק נדרש לבצע את ההפקדות למוצר פנסיוני במועד המוקדם מבין 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או 15 יום מתום החודש שעבורו על המעסיק לשלם משכורת לעובד.

מסירת מידע על ידי המעסיק: כל מעסיק נדרש במקביל לביצוע ההפקדה הכספית למוצרים הפנסיוניים להעביר לגוף המוסדי מידע הכולל את פרטי המעסיק ופרטי העובדים בגינם מועברים הכספים. מידע מפורט במתכונת קבועה כפי שמוגדרת בתקנות. לראשונה קובע הגורם המפקח שכל הגופים המוסדיים והמעסיקים ידברו בשפה אחת אחידה. אבל לא רק זאת. מעסיק נדרש להעביר מידע לגבי כל עובד שבעדו הופסקו ההפקדות מידי חודש (עד המועד בו בחר העובד להעביר את הכספים שצבר במוצר הפנסיוני לגוף מנהל אחר או עד סיום יחסי עובד מעביד) תוך ציון סיבת הפסקת התשלומים ולהעביר מידע בעת סיום יחסי עובד מעביד תוך מתן הודעה לגוף המוסדי על מעמד כספי הפיצויים ככל שנצברו בחשבון העובד בתכנית הפנסיונית.

היזון חוזר על ידי הגוף המוסדי: לראשונה נקבעה בתקנות חובתו של הגוף המוסדי למסור היזון חוזר למעסיק על ביצוע ההפקדות שזה ביצע ועל המידע שמסר לגוף המוסדי.

על מנת להקל על מעסיקים בביצוע החובות המוטלות עליהם נקבע שתחילה יידרשו מעסיקים של 100 עובדים ומעלה לפעול כאמור ממשכורת חודש ינואר, דהיינו מראשית חודש פברואר 2016, מעסיקים של 50 עד 100 עובדים נדרשים לפעול כנדרש בתקנות החל מחודש יולי 2016 ומעסיקים של פחות מ- 50 עובדים נדרשים ליישם את ההוראות בראשית שנת 2017.

יישום ההוראות החדשות מחייב הקצאת משאבים מצד המעסיק לשם בניית מתכונת הדיווח האחיד אך יחד עם זאת בעתיד צפוי לשרור שוק מסודר הרבה יותר לטובת כולם, המעסיקים, החוסכים וגם הגופים המנהלים.

פורסם ב"משאבים"


מאמרים אחרונים
סרטונים אחרונים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Blogger Social Icon