נמשכת מגמת הצמיחה בשוק הפנסיוני והשחיקה בדמי הניהול

סיומה של שנת 2021 מצביעה על שתי מגמות אשר נמשכות לאורך זמן וגם שנת 2021 מתאפיינת בהמשך הצמיחה בשוק החיסכון הפנסיוני בכלל ובענף קרנות הפנסיה בפרט לצד המשך השחיקה בדמי הניהול. שוק החיסכון הפנסיוני כולל מגוון תוכניות פנסיוניות, קופות גמל לתגמולים, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח לקצבה, אשר מוצעות לציבור הרחב ומאפשרות מצד אחד קבלת הטבות במס הכנסה ומצד שני יצירת חיסכון לגיל הפרישה, יצירת עתודות כספיות אשר ישמשו את החוסך עם פרישתו מעבודה לכל יתרת חייו.


היקף נכסים: בסוף שנת 2021 נצברו בתוכניות פנסיוניות כספים בהיקף של 1,362 מיליארד ₪, סכום המהווה גידול בשיעור של 20% לעומת היקף הכספים אשר נוהלו בתוכניות פנסיוניות בראשית השנה.בשנת 2021 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את הענף מאז הקמת קרנות פנסיה חדשות בשנת 1995. בסוף שנת 2021 הסתכמו סך הכספים שנצברו בקרנות פנסיה חדשות בכ- 590 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 24% לעומת היקף הכספים בקרנות פנסיה חדשות בראשית השנה וזאת לאחר גידול בשיעור של 15% בהיקף הכספים המנוהלים בשנת 2020.


הגידול בהיקף הנכסים בא לידי ביטוי גם בקופות גמל לתגמולים כאשר בסוף שנת 2021 הסתכמו סך הכספים המנוהלים בקופות גמל בכ- 305 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 16% מראשית השנה. בפוליסות ביטוח לקצבה נצברו בסוף שנת 2021 כ- 467 מיליארד ₪ גידול בשיעור של כ- 18% לעומת היקף הכספים בראשית השנה.

צבירת נכסים: בשנת 2021 הייתה בקרנות פנסיה חדשות צבירה (עודף הפקדות על משיכות) בסך 42 מיליארד ₪, לאחר שבשנת 2020 הסתכמה הצבירה השנתית ב- 38 מיליארד ₪. מגמה זו מאפיינת את ענף קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן. צבירה חיובית, ההולכת וגדלה פועל יוצא של מדיניות משרד האוצר לעידוד החיסכון לפנסיה. בקופות גמל לתגמולים הייתה בשנת 2021 צבירה חיובית בהיקף של 11 מיליארד ₪ לאחר צבירה חיובית בסך 6 מיליארד ₪ בשנת 2020. מאז 2015 מתאפיין גם ענף קופות הגמל לתגמולים בצמיחה בשיעורים הולכים וגדלים.


הפקדות: בשנת 2021 הופקדו בקרנות פנסיה כ- 51 מיליארד ₪ לאחר שבשנה קודמת הופקדו כ- 45 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הופקדו בשנת 2021 כ- 14 מיליארד ₪ לאחר הפקדות בהיקף של 10 מיליארד ₪ בשנת 2020.


דמי ניהול: חוסכים בקרנות פנסיה חדשות משלמים דמי ניהול משני סוגים. דמי ניהול מן הצבירה, מסך הכספים שנצברו בקרן הפנסיה על שם החוסך ודמי ניהול הנגבים מכל הפקדה אשר מבוצעת לקרן הפנסיה. בשנת 2021 שיעורי דמי הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות הסתכמו ב- 0.18% מן הצבירה ו- 1.82% מן ההפקדות, המשך הקיטון בדמי הניהול הנגבים מן החוסכים בקרנות פנסיה."דמי ניהול בפנסיה ממשיכים לרדת....." מאמר שפורסם בפוליסה ב- 7.2.2022

מאמרים אחרונים
סרטונים אחרונים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Blogger Social Icon