top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

5 שנים לקופות גמל להשקעה

ב- 30 במאי 2016, עם תיקון בחוק קופות גמל הונחה התשתית החוקית, אשר אפשרה לחברות לניהול קופות גמל להקים ולהתחיל לנהל, לראשונה, תוכנית מסוג חדש – קופת גמל להשקעה. לאחר מספר חודשים ועוד לפני סיומה של שנת 2016, החלו מרבית החברות לניהול קופות גמל להציע לציבור הרחב להפקיד כספים ולחסוך במסגרת קופת הגמל החדשה. עם חלוף 5 שנים ניתן ללמוד על ההצלחה הגדולה של קופת הגמל החדשה, אשר מעודדת את הציבור לחסוך כספים ולנצל את יתרונותיה הגדולים. בסוף חודש אוקטובר 2021 נוהלו בכלל קופות הגמל להשקעה בישראל כ- 30 מיליארד ₪, באמצעות 12 חברות לניהול קופות גמל. במהלך השנים האחרונות הייתה קופת גמל להשקעה לאחד ממכשירי החיסכון האטרקטיביים ביותר בישראל. חלופה להשקעה בקרנות נאמנות, בפיקדונות ובתוכניות חיסכון בנקאיות, כאשר הריבית אפסית ואפילו לניהול תיקי השקעות בחברות העוסקות בתחום. מדוע קופת גמל להשקעה מהווה מכשיר השקעה אטרקטיבי ? למה סחפה כה רבים לחסוך באמצעותה ? תחילה, מהי בעצם קופת גמל להשקעה ? תוכנית המאפשרת לכל אדם להפקיד כספים, לחסוך ולצבור כספים על שמו או אפילו ע"ש קטין. בעצם מדובר בתוכנית חיסכון למשפחה, לילדים, לגיל פרישה, לכל מטרה ולכל טווח השקעה. הכספים בקופת גמל להשקעה נזילים תמיד, זאת אומרת, ניתנים למשיכה בכל עת, כאשר אין כל תקופת חיסכון מינימלית. המשיכה יכולה להיות הונית, כלומר בסכום חד פעמי, משיכה של כל הכספים שנצברו בקופת הגמל או משיכה של חלק מן הכספים, כאשר היתרה נותרת בחשבון החוסך וממשיכה להיות מנוהלת בקופת הגמל. משיכת הכספים חייבת בתשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי, אבל, אם החוסך יותיר את הכספים בקופת גמל להשקעה עד גיל הפרישה וימשוך אותם בדרך של קצבה הרי ייהנה מפטור ממס על הרווחים שצבר בקופת הגמל והקצבה שיקבל תהיה פטורה ממס.


יתרונות קופת גמל להשקעה:


מתאים לכל גיל: כל אדם יכול לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ולחסוך בה ואפילו ניתן לפתוח חשבון ע"ש קטין.


גמישות מקסימלית בהפקדה: במסגרת קופת גמל להשקעה ניתן להפקיד סכומים חד פעמיים, באמצעות הוראת קבע חודשית, להפקיד באופן רציף, להפסיק להפקיד ולחדש את ההפקדות ואת סכומי ההפקדה לעדכן בכל עת, הכול על פי בחירת החוסך. אבל, תחת מגבלת הפקדה שנתית לאדם המסתכמת בכ- 71 אלף ₪ בשנה קלנדארית.


נזילות מקסימלית: הכספים הנצברים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה בכל עת ועם מתן הוראה למשיכת הכספים זו תבוצע תוך 4 ימי עסקים.


משיכה הונית: כספים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה הונית. משמע, בכל עת ניתן למשוך את הכספים ולקבל אותם בסכום אחד ולאו דווקא בדרך של קצבה, תוך תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי.


דחיית תשלום מס רווחי הון: תשלום מס בגין הרווחים נעשה רק במועד המשיכה של הכספים מקופת הגמל. זאת אומרת, שהכספים והרווחים מושקעים מחדש בכל יום. גם פעילות של העברת כספים בין מסלולי השקעה בתוך קופת הגמל או העברת כספים בין קופות גמל להשקעה לא מובילות לאירוע מס.


ניהול השקעות בהתאמה אישית: כל קופת גמל להשקעה כוללת מגוון מסלולי השקעה, אשר משקפים רמות סיכון שונות. כל חוסך יכול לצבור כספים במסלול השקעות התואם לטעמיו ולאופק החיסכון שלו, לפצל כספים בקופה בין מספר מסלולי השקעה ולשנות את הרכב ההשקעות בכל עת, ללא כל עלות.


העברת כספים בין קופות גמל להשקעה: כל חוסך בקופת גמל להשקעה רשאי בכל עת להעביר כספים שצבר בקופת גמל להשקעה אחת לאחרת, מחברה מנהלת אחת לאחרת, מניהול גוף מנהל אחד לאחר. העברה כאמור לא כרוכה בכל עלות ולא משפיעה על הזכויות של החוסך בקופת הגמל. העברת כספים בין קופות גמל להשקעה לא מהווה אירוע מס ולא תוביל לתשלום מס רווחי הון, אשר נעשה רק בעת משיכת הכספים מן הקופה.


משיכה כקצבה: חוסך בקופת גמל להשקעה רשאי למשוך כספים שצבר בקופה לאחר גיל 60 בדרך של קצבה (לאחר העברת הכספים לקופת גמל לקצבה), אשר כולה פטורה ממס. החוסך נהנה הן מפטור ממס על הקצבה והן מפטור ממס על הרווחים שצבר לאורך כל תקופת החיסכון בקופה.


לפני תום השנה כדאי לוודא ניצול תקרת ההפקדה בקופת גמל להשקעה לאור האטרקטיביות של התוכנית ביחס למכשירי השקעה אחרים בישראל.


פורסם לראשונה ב- 7.12.21 בפוליסה

Commentaires


bottom of page