top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

כמה ולמה כדאי לעצמאי להפקיד לפנסיה והשתלמות?

מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות על מנת שייחסכו כספים לגיל הפרישה, כדי להבטיח את עתידם הכלכלי בתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. הרצון של קברניטי המשק לעודד את החיסכון לגיל הפרישה התבסס לאורך שנים רבות על יצירת מוטיבציה בקרב הציבור הרחב באמצעות מתן הטבות מס המוענקות למפקידים כספים בתכניות פנסיוניות. המחשבה הייתה שהטבות המס תעודד את הציבור להפקיד כספים כדי לזכות באותן הטבות מס שאין דרך אחרת לזכות בהן. בפועל המצב היה פחות טוב. רבים לא חסכו במהלך שנות העבודה לגיל הפרישה. המדינה ביקשה לשנות את המצב ונקטה בשני מהלכים. תחילה הטילה חובה על מעסיקים להפקיד לתכנית פנסיונית על שם כל עובד שכיר, עם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק בשנת 2008 ולאחר מכן בראשית שנת 2017 קבעה שגם עצמאים חייבים להפקיד לתכנית פנסיונית.

במסגרת מאמר זה, לקראת סיומה של שנת 2019 אתמקד באפשרויות של עצמאי להפקיד כספים בקרן פנסיה ובקרן השתלמות תוך ניצול הטבות המס שמעניקה רשות המיסים עבור פעולות אלו.

הפקדות לפנסיה: מאז חודש ינואר 2017 חייב כל עצמאי (כמעט) בביצוע הפקדות לתכנית פנסיונית, אשר תאפשר לו לקבל קצבה, לאחר גיל הפרישה, למשך כל חיו. עצמאי נדרש לביצוע הפקדה חודשית כפונקציה של הכנסתו. בגין הכנסה חודשית עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד 4.45% ובגין הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק להפקיד 12.55% מהכנסה זו. משמע, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 10,478 ₪, נדרש להפקיד מידי חודש לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 890 ₪.

יחד עם זאת ברור שסכום הפקדה זה לא יאפשר לו יצירת חיסכון משמעותי לגיל הפרישה. המדינה מעודדת עצמאי להפקיד סכומים גבוהים יותר ולכן מעניקה לו הטבות מס ייחודיות. עצמאי יכול להפקיד לקופת גמל או לפוליסת ביטוח לקצבה או לקרן פנסיה או לשלב ביניהם. רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2019 תקרת ההכנסה השנתית לעצמאי מסתכמת בסכום של 211,200 ₪. עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה, על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה. זאת אומרת שעצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2019 יפקיד סכום של 34,848 ₪ ( לפי 211,200 * 16.5%). הפקדה לתוכנית פנסיונית מאפשרת לעצמאי ליהנות מהטבות מס משני סוגים:

הטבת ניכוי, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה. הטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה. בגין הפקדה בשיעור 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) נהנה עצמאי מהטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 211,200 ₪ ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור 35%, זאת אומרת מהחזר מס בסך 4,065.6 ₪.

בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה נהנה עצמאי מהטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 211,200 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו ובמקסימום 50%. סכום ההפקדה המקסימלי בגינה ניתנת הטבת הניכוי הינו: 23,232 ₪. ( לפי 211,200 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו 50% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 11,616 ש"ח. כלומר, עצמאי יכול להפקיד עד 34,848 ₪ ולקבל ממס הכנסה סכום של 15,681.5 ₪. משמעות הדבר ש- 45% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.

הפקדה לקרן השתלמות: עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או משלח יד (לא בעל שליטה בחברת מעטים) רשאי להפקיד כספים בקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס הניתנות בגין הפקדות בתוכנית כזו. חשוב לדעת שהפקדות לקרן פנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס נוספות ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות לעצמאי המפקיד בכל אחת מן התוכניות. בשנת 2019 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על ידי רשות המיסים. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה. תקרת ההכנסה בגינה ניתן להפקיד לקרן השתלמות שונה מזו המתייחסת להפקדה בקרן פנסיה.

תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2019 ב- 264,000 ₪. משמע, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2019 סכום של 11,880 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה בשנה הנוכחית. אבל לא רק זאת. בדרך כלל, במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון נדרשים החוסכים לתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון". בקרן השתלמות ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית והרווחים ככל שיושגו בגין הפקדה זו פטורים ממס רווחי הון.

בשנת 2019 עצמאי המפקיד 7% מתקרת ההפקדה 18,480 ₪ ( לפי 264,000 * 7%), ייהנה מפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיניבו סכומים אלו במסגרת קרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון). לקראת סיומה של השנה ראוי שכל עצמאי יבחן אם טרם מימש את כל האפשרויות להפקיד לקרן פנסיה ולקרן השתלמות ויעשה זאת. דחייה בביצוע ההפקדות לשנה הבאה לא תאפשר קבלת הטבות מס בשנה הנוכחית.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page