top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום מחצית בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף המחצית הראשונה של 2019 ב- 957 מיליארד ₪, לעומת 870 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 820 מיליארד ₪ בראשית שנת 2018. לאחר גידול בשיעור של 1.6% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2018 חל גידול בשיעור של 10% בחודשים ינואר – יוני 2019 . בקרנות פנסיה חדשות ) מקיפות וכלליות משלימות( נצברו בסוף חודש יוני כ- 376 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 345 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 236 מיליארד ₪. במהלך ששת החודשים הראשונים של 2019 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות למעלה מ- 21 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 3.4 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 1.0 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של כ- 6.16 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך ששת החודשים הראשונים של 2019 צבירה חיובית בהיקף של כ- 8.1 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כמיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 8.0 מיליארד ₪. מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. המחצית הראשונה של השנה התאפיינה במגמה חיובית. מדדי המניות בתל אביב הציגו עליות מרשימות במחצית הראשונה של השנה לאחר שאת השנה החולפת סיכמו בתשואות שליליות. מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 17.9% בששת החודשים הראשונים של השנה לאחר ירידה בשיעור 4.3% בשנת 2018 מדד תל אביב 125 עלה ב- 4.11% ,לאחר ירידה בשיעור של 29.2% בשנה החולפת, מדד תל אביב 90 רשם עליה של 3.18% לאחר ירידה של 2.3% בשנת 2018 ומדד הבנקים רשם עליה של 19.17% לאחר שגם את שנת 2018 סיים בעליה של 4.8% מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודשים ינואר יוני גם הם עליות נאות. מדד בונד שקלי עלה ב- 5%, מדד בונד שקלי 50 עלה ב- 60.4%, מדד תל בונד שקלי 5-3 עלה ב- 17.4% ומדד בונד שקלי 15-5 עלה ב- 13.6%, מדד בונד 20 רשם עלייה של 27.6% , ומדד בונד 40 עלה במחצית הראשונה של השנה בשיעור של36.5% ומדד בונד 60 עלה בחודשים ינואר יוני ב – 82.5%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה חיובית במחצית הראשונה של השנה. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב- 66.5% ,מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה ב – 65.3%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לתקופה של עד שנתיים עלו בחודשים ינואר יוני בשיעור מינימלי של %47.0 ,לטווח 5-2 שנים עלו ב- %41.2 ולטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב- %3.7 . המדדים הבולטים בעולם רשמו אף הם במחצית הראשונה של 2019 מגמה חיובית, כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של %99.14 לאחר שרשם ירידה בשיעור של %13.4 בשנה החולפת. מדד הנאסדק 100 עלה ב- %64.21 בששת החודשים הראשונים של השנה לאחר ירידה של %29.0 בשנה החולפת, וה- 500 P&S עלה בשיעור של %18.18 בחודשים ינואר יוני לאחר ירידה בשיעור %94.4 בשנת 2018. הדאקס 30 רשם בחודשים ינואר יוני עלייה בשיעור של %6.16 לאחר ירידה של %81.18 בשנת 2018 .הפוטסי 100 עלה ב- %37.10 במחצית הראשונה של השנה לאחר שבשנת 2018 רשם ירידה בשיעור של %48.12 .גם היורו סטוקס 600 רשם עליה של %46.16 בחודשים ינואר יוני לאחר ירידה בשיעור %77.10 בשנת 2018.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page