top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום רבעון 1/2019 - בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2019 ב- 920 מיליארד ₪, לעומת 870 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 820 מיליארד ₪ בראשית שנת 2018.

לאחר גידול בשיעור של 6.1% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2018 חל גידול בשיעור של 5.7% בחודשים ינואר – מרץ 2019. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש מרץ כ- 358 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 333 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 229 מיליארד ₪. במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2019 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות למעלה מ- 10 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 2.1 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.6 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של כ-8 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2019 צבירה חיובית בהיקף של כמעט מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 0.5 מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 0.4 מיליארד ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק.

הרבעון הראשון של השנה התאפיין במגמה חיובית. מרבית מדדי המניות בתל אביב הציגו עליות מרשימות ברבעון הראשון של השנה לאחר שאת השנה החולפת סיכמו בתשואות שליליות. מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 5.39% ברבעון הראשון של 2019 לאחר ירידה בשיעור 3.04% בשנת 2018 מדד תל אביב 125 עלה ב- 6.36%, לאחר ירידה בשיעור של 2.29% בשנה החולפת, מדד תל אביב 90 רשם עליה של 10.21% לאחר ירידה של 3.02% בשנת 2018 ומדד הבנקים רשם עליה של 7.15% לאחר שגם את שנת 2018 סיים בעליה של 4.8%.

מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודשים ינואר מרץ עליות. מדד בונד שקלי עלה ב- 3.71%, מדד בונד שקלי 50 עלה ב- 3.17%, מדד תל בונד שקלי 3-5 עלה ב- 3.82% ומדד בונד שקלי 5-15 עלה ב- 4.03%, מדד בונד 20 רשם עלייה של 4.31%, ומדד בונד 40 עלה ברבעון הראשון של השנה בשיעור של 3.18% ומדד בונד 60 עלה בחודשים ינואר מרץ ב – 3.77%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה חיובית ברבעון הראשון של השנה. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב- 3.5%, מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה ב – 2.25%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לתקופה של עד שנתיים עלו בחודשים ינואר מרץ בשיעור מינימלי של 0.23%, לטווח 2-5 שנים עלו ב- 1.4% ולטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב- 4.45%.

המדדים הבולטים בעולם רשמו אף הם ברבעון הראשון של 2019 מגמה חיובית, כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 11.61% לאחר שרשם ירידה בשיעור של 4.13% בשנה החולפת. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 16.78% ברבעון הראשון לאחר ירידה של 0.29% בשנה החולפת, וה- S&P 500 עלה בשיעור של 13.47% בחודשים ינואר מרץ לאחר ירידה בשיעור 4.94% בשנת 2018. הדאקס 30 רשם בחודשים ינואר מרץ עלייה בשיעור של 9.05% לאחר ירידה של 18.81% בשנת 2018. הפוטסי 100 עלה ב- 8.19% ברבעון הראשון לאחר שבשנת 2018 רשם ירידה בשיעור של 12.48%. גם היורו סטוקס 600 רשם עליה של 13.02% בחודשים ינואר מרץ לאחר ירידה בשיעור 10.77% בשנת 2018.

פורסם ב"פוליסה".


bottom of page