top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאים – פנסיה והשתלמות – 2019

לאורך שנים מעודדת מדינת ישראל את הציבור להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות על מנת שיצברו כספים לגיל הפרישה, כדי להבטיח את העתיד הכלכלי בתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. שנים רבות התבססו קברניטי המשק על יצירת מוטיבציה בקרב הציבור הרחב על יד מתן הטבות מס המוענקות עבור הפקדות לתכניות פנסיוניות. המחשבה הייתה שהטבות המס המוענקות למפקידים בתכניות פנסיוניות ולחוסכים בקופות גמל וקרנות פנסיה תעודד את הציבור להפקיד כספים כדי לזכות באותן הטבות מס.

אבל המציאות הייתה שונה. רבים לא חסכו במהלך שנות העבודה כספים לגיל הפרישה. בשני מהלכים המדינה ביקשה לשנות את המצב. תחילה הטילה חובה על מעסיקים להפקיד לתכנית פנסיונית על שם כל עובד שכיר, בשנת 2008 עת נכנס לתוקפו צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק ולאחר מכן בראשית שנת 2017 עת הוטלה החובה על עצמאים להפקיד לתכנית פנסיונית.

במסגרת מאמר זה אתמקד באפשרויות של עצמאי לחסוך ולצבור כספים בקרן פנסיה ובקרן השתלמות תוך ניצול הטבות המס שמעניקה רשות המיסים עבור פעולות אלו.

הפקדות לתכנית פנסיונית: מאז חודש ינואר 2017 חייב כל עצמאי (כמעט) בביצוע הפקדות לתכנית פנסיונית, אשר תאפשר לו לקבל קצבה לאחר גיל הפרישה לכל חיו. עצמאי נדרש לביצוע הפקדה חודשית כפונקציה של הכנסתו. בגין הכנסה חודשית עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד 4.45% ובגין הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק להפקיד 12.55% מהכנסה זו. משמע, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 10,273 ₪, נדרש להפקיד מידי חודש לתכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 874 ₪.

יחד עם זאת ברור שסכום הפקדה זה לא יאפשר לו יצירת חיסכון משמעותי לגיל הפרישה. המדינה מעודדת עצמאי להפקיד סכומים גבוהים יותר ולכן מעניקה לו הטבות מס ייחודיות. עצמאי יכול להפקיד לקופת גמל, פוליסת ביטוח לחיסכון לקצבה או לקרן פנסיה. הפקדה לתכנית פנסיונית כאמור מאפשרת לעצמאי ליהנות מהטבות מס משני סוגים: הטבת ניכוי, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או קרן פנסיה.

הטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה.

רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2019 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 211,200 ₪. עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה. זאת אומרת שעצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2019 יפקיד סכום של 34,848 ₪ ( לפי 211,200 * 16.5%).

הטבות המס הנובעות מביצוע ההפקדה בתכנית פנסיונית נחלקות לשניים. בגין הפקדה בשיעור 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) נהנה עצמאי מהטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 211,200 ₪ ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור 35%, זאת אומרת מהחזר מס בסך 4,065.6 ₪. בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה נהנה עצמאי מהטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 211,200 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו ובמקסימום 50%. סכום ההפקדה המקסימלי בגינה ניתנת הטבת הניכוי הינו: 23,232 ₪. ( לפי 211,200 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו 50% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 11,616 ש"ח. כלומר, עצמאי יכול להפקיד עד 34,848 ₪ ולקבל ממס הכנסה סכום של 15,681.5 ₪. משמעות הדבר ש- 45% מסכום ההפקדה בתכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.

הפקדה לקרן השתלמות: עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או משלח יד (לא בעל שליטה בחברת מעטים, כן חבר קיבוץ למשל) רשאי להפקיד כספים בקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס הניתנות בגין הפקדות בתכנית כזו.

חשוב לדעת שהפקדות לקרן פנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות לעצמאי המפקיד בכל אחת מן התכניות. בשנת 2019 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על ידי רשות המיסים. תקרה שונה מזו המתייחסת להפקדה בקרן פנסיה. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה. תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2019 ב- 264,000 ₪. משמע, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2019 סכום של 11,880 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה בשנה הנוכחית.

אבל לא רק זאת. בדרך כלל, במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון אנו נדרשים לתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון". בקרן השתלמות ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית ורווחים בגין הפקדה זו פטורים ממס רווחי הון. בשנת 2019 עצמאי המפקיד 7% מתקרת ההפקדה 18,480 ₪ ( לפי 264,000 * 7%), ייהנה מפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיניבו סכומים אלו במסגרת קרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון).

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page