top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכון, תשואה וגוף מנהל חיסכון לכל ילד- מסקנות ראשונות

במסגרת חוק התקציב ( חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח.

החוק קובע שכל ילד, עד הגיעו לגיל 18 יזכה להפקדה חודשית בסך 50 ₪ בתכנית חיסכון לטווח ארוך. כאשר ימלאו לילד 18 יזכה להפקדה חד פעמית בסך 500 ₪ ובגיל 21, אם לא ימשוך את הכספים עד אז, יופקדו לזכותו 500 ₪ נוספים. במחצית הראשונה של שנת 2017, עם תחילת יישום החוק רטרואקטיבית, ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור ולקבוע לביטוח הלאומי אם ההפקדות החודשיות על שם הילד יהיו לתכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד.

היה והורה בחר שהכספים יופקדו על שם הילד בקופת גמל יכול היה לבחור שהביטוח הלאומי יפקיד את הכספים לאחת מתוך 12 קופות גמל שקיבלו היתר ממשרד האוצר. בנוסף, כל הורה רשאי היה לבחור את רמת הסיכון, את מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים. כל חברה לניהול קופות גמל אשר קיבלה את האישור לנהל קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד התחייבה לנהל ולהציע לחוסכים, לכל הפחות, 3 מסלולי השקעה המשקפים רמת סיכון שונה. מסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ומסלול השקעות המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

משרד האוצר חזה מראש שיהיו הורים אשר לא ינצלו את זכותם לבחור את התכנית ורמת הסיכון בה ינוהלו כספי הילדים שלהם ולכן קבע מבעוד מועד על פעילות חד צדדית כברירת מחדל.

עבור ילדים בני 15 ומעלה אשר הוריהם לא בחרו עבורם תכנית חיסכון לטווח ארוך נפתחה תענית חיסכון בבנק, אותו בנק אליו מבוצע תשלום קצבת הילדים. עבור ילדים אשר גילם היה באמצע חודש יוני 2017 נמוך מ-15 שנים נפתחה קופת גמל באחת מאלו שקיבלו היתר ממשרד האוצר, באופן רנדומלי.

הכספים אשר הועברו לקופת גמל ללא בחירה של ההורה הושקעו במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.

נכון לסוף חודש ספטמבר 2018 נצברו בקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד למעלה מ- 4.5 מיליארד ₪. מעט למעלה מ-1.4 מיליארד ₪ נצברו במסלולי השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (מן הסתם כתוצאה מברירת המחדל), כ- 1.4 מיליארד ₪ במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר ו- 781 מיליוני ₪ במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.

בחינת התשואות כפי שהושגו ב-12 החודשים האחרונים יכולה להוביל למספר מסקנות:

  1. קיים קשר בין רמת הסיכון לתשואה: ככל שרמת הסיכון גבוהה השיגו החוסכים תשואה גבוהה יותר. התשואה הגבוהה ביותר הושגה במסלול המנוהל בסיכון גבוה 13.2%, כאשר התשואה הגבוהה ביותר אשר הושגה במסלולי סיכון בינוני הייתה 7.79% ואילו במסלולי סיכון מועט התשואה הגבוהה ביותר הייתה באותה תקופה 4.61%.

  2. הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות השונות: 12 החודשים האחרונים משקפים שונות גדולה מאוד באיכות ניהול ההשקעות. בכל רמת סיכון בולטת השונות הגדולה בהישגי מנהלי ההשקעות, הפרשי תשואה גבוהים מאוד בין מנהלי השקעות באותה רמת סיכון. במסלולי סיכון מוגבר המסלול אשר הניב את התשואה הגבוהה ביותר השיג לחוסכים תשואה של 13.21% ואילו המסלול שהניב את התשואה הנמוכה ביותר לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר השיג תשואה שנתית של 8.96%. גם במסלולי סיכון בינוני וסיכון מועט בולטת השונות הגדולה בהישגי מנהלי ההשקעות. מסלול בסיכון בינוני בעל התשואה הגבוהה ביותר הניב תשואה של 7.79% ואילו זה שממוקם אחרון מבחינת התשואה השנתית הניב לחוסכים 1.89% בלבד. מסלול בסיכון מועט בעל התשואה הגבוהה ביותר הניב תשואה של 4.61% ואילו הקופה שהשיגה את התשואה הנמוכה ביותר ברמת סיכון זו הניבה לחוסכים תשואה שלילית בשיעור 0.3%.

  3. כוכבים יש רק בשמים (...כמעט): בחינת הגופים שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר במסלולי סיכון מוגבר ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על גוף מנהל שהשיג 13.21% כאשר בסיכון מועט המסלול המנוהל על ידי אותו גוף ממוקם במקום השלישי ובמסלולי סיכון בינוני המסלול בניהול אותו גוף ממוקם רק במקום הרביעי. מבין 4 המסלולים הממוקמים ראשונים בכל רמת סיכון רק שני גופים בולטים בתשואה בכל רמת סיכון, אלטשולר שחם ואינטרגמל. אלטשולר שחם ממוקם כאמור ראשון בסיכון מוגבר, רביעי בסיכון בינוני ושלישי בסיכון מועט כאשר אינטרגמל ממוקם ראשון בסיכון מועט, ראשון בסיכון בינוני ושני בסיכון מוגבר. כל גופי הגמל האחרים שכן הצליחו להזניק את אחד המסלולים לרביעייה הראשונה הרי מדובר במקרה שלא מייצג את הכלל וזוהי הופעה חד פעמית ברשימת הגופים הבולטים. כך מנורה הצליחה להתברג שלישית בסיכון מוגבר אך לא הצליחה לבלוט במסלולי סיכון בינוני ומועט. אינפיניטי הצליחה להגיע למקום הרביעי בסיכון מוגבר אך היא נעדרת מן הרביעייה המובילה בסיכון בינוני וגם בסיכון מועט. כך גם אקסלנס שהצליחה להתברג למקום השני בסיכון בינוני אך במסלולי סיכון מוגבר ומועט נותרה הרחק מן המובילות. המובילות של אלטשולר שחם ואינטרגמל מאוד מעניינת כי שני הגופים משקפים שתי גישות השקעה שונות.

באלטשולר שחם מאמינים ונוקטים באסטרטגיית השקעות אקטיבית. בוחנים את השווקים מהיבט המאקרו, מאתרים חברות מעניינות להשקעה ומנסים לרכוש ולמכור ני"ע על פי הערכות וניתוחים. מאמינים שיכולת הניתוח, האיתור והמסחר מאפשרים השגת תשואות עודפות על ידי בחירת העיתוי לכל פעולה. אינטרגמל דוגלת בגישה הפוכה לחלוטין. אסטרטגיית השקעות פאסיבית. היצמדות למדדי שוק קבועים, הימנעות ממסחר יומי והימנעות מכל ניסיון ל"הכות" את השוק מתוך התפיסה שלאורך זמן לא ניתן להשיג תשואות גבוהות מן השוק, מן המדד ועדיף להיצמד אליו.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page