top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש ספטמבר בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב- 891 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור ששל 8.7% בחודשים ינואר - ספטמבר 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש ספטמבר כ- 340 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 324 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 227 מיליארד ₪.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות למעלה מ- 29 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 5.6 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.6 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של 23 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 3.4 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 2.3 מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 1.1 מיליארד ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק.

חודש יולי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב ירדו בחודש ספטמבר, כאשר מדד תל אביב 35 רשם ירידה בשיעור של 1.4% ומראשית השנה רשם עלייה של 8.81%, מדד תל אביב 125 ירד בחודש ספטמבר ב- 0.55% אך מראשית השנה רשם עליה של 8.83%%. מדד תל אביב 90 לעומת זאת רשם עליה של 1.98% כאשר מראשית השנה רושם תשואה של6.51%. מדד הבנקים ירד בחודש ספטמבר ב- 1.78% ומראשית השנה רשם עליה של 11.95%.

מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש ספטמבר מגמה מעורבת כאשר מרבית המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו עליות, מדד בונד שקלי 50 עלה ב- 0.26%, מדד תל בונד שקלי 3-5 עלה ב- 0.49% ומדד בונד שקלי 5-15 עלה ב- 0.19%. לעומת זאת מדד בונד 20 רשם ירידה של 0.08%. מדד בונד 40 ירד בחודש ספטמבר בשיעור של 0.03% אך מראשית השנה רשם עליה של 1.43%. מדד בונד 60 ירד בחודש ספטמבר ב – 0.06% ומאז ראשית השנה עלה ב- 1.39%. מדד בונד שקלי עלה ב- 0.3% בחודש ספטמבר ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 1.35%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת בחודש ספטמבר. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש ספטמבר ב- 0.29% ומראשית השנה רשם עליה בשיעור של 0.26%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות ירד ב – 0.04% בחודש ספטמבר וירד ב – 0.79% בחודשים ינואר עד ספטמבר 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות ל 2-5 עלו בחודש ספטמבר בשיעור מינימלי של 0.03%, לטווח 2-5 שנים עלו ב- 0.05% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב- 0.15%.

המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש ספטמבר מגמה מעורבת כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 1.90% ומראשית השנה רשם עליה מצטברת בשיעור של 7.04%. מדד הנאסדק 100 ירד ב- 0.35% בחודש ספטמבר ומראשית השנה רשם עלייה של 19.25% וה- S&P 500 עלה בשיעור של 0.43% בחודש ספטמבר ומראשית השנה רשם עליה בשיעור של 8.99%. הדאקס רשם בחודש ספטמבר ירידה בשיעור של 0.95% ומראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 5.19%, הפוטסי 100 עלה ב- 1.05% בחודש ספטמבר ובסיכום שלושת הרבעונים של השנה רשם ירידה בשיעור של 2.31%. גם היורו סטוקס 600 רשם עליה של 0.24% בחודש ספטמבר אך בתשעת החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.54%.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page