top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

צמיחת קופות הגמל לילדים

כמעט 4 מיליארד ₪ בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד

בתום מחצית השנה הראשונה של שנת 2018 נצברו 3.92 מיליארד ₪ בקופות גמל להשקעה- חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. נקבע בחוק שהפקדות יבוצעו, עד הגיעו של הילד לגיל 18. סך של 50 ₪ מידי חודש. בגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך 500 ₪ ואם לא ימשוך הילד את הכספים לפני הגיעו לגיל 21 יפקיד הביטוח הלאומי לזכות החיסכון של הילד סכום נוסף של 500 ₪. החיסכון יכול להתבצע בתוכנית חיסכון בבנק או בקופת גמל המנוהלת על ידי חברה לניהול קופות גמל, אשר הוקמה במיוחד לצורך הפקדת כספים אלו באישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2017 ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור אם לחסוך על שם הילד בבנק או בקופת גמל, לבחור את זהות הבנק או קופת הגמל לפי העניין וסוג התוכנית בבנק או מסלול ההשקעות בקופת הגמל. בחלוף תקופת הזמן שנקבעה לבחירת ההורה ביצע הביטוח הלאומי, בחודש יוני לפני שנה, הפקדות לזכות הילדים אשר הוריהם לא בחרו עבורם תכנית בנקאית או קופת גמל.

ברירת המחדל עבור ילד שטרם הגיע לגיל 15 הייתה קופת גמל ועבור ילד שגילו מעל 15 ברירת המחדל הייתה תכנית חיסכון בבנק. הכספים המיועדים לקופת גמל עבור ילדים חולקו באופן שווה בין כל קופות הגמל שקיבלו רישיון ממשרד האוצר לנהל קופת גמל להשקעה- חיסכון ארוך טווח לילד ואילו כספים המיועדים לתוכנית חיסכון בבנק הועברו לבנק בו משולמת גם קצבת הילדים.

כספי הילדים המופקדים בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד מושקעים בשוק ההון במגוון אפיקי השקעה המגלמים רמות סיכון שונות.

כל קופת גמל נדרשה על פי המכרז שערך משרד האוצר להציע להורי הילד מסלולי השקעה מגוונים ולפחות את מסלולי ההשקעה המיועדים לאלה המעדיפים סיכון מועט, לאלה המעדיפים סיכון בינוני ולאלה המעדיפים סיכון מוגבר. בנוסף, ניתנה אפשרות, שרק מקצת הגופים המנהלים אימצו, לנהל מסלול השקעות על פי כללי ההלכה היהודית ומסלול השקעות המנוהל על פי כללי ההלכה האסלאמית.

מסלול ההשקעות בקופת גמל אשר מהווה ברירת מחדל עבור הילדים אשר הוריהם לא בחרו עבורם הוא מסלול השקעות בסיכון מועט ומכאן היקף הכספים הגבוה יחסית שנצבר בו נכון לסוף חודש יוני, 1,265 מיליון ₪. יחד עם זאת ראוי לשים לב להיקף הכספים במסלול בסיכון מוגבר בו הופקדו כבר 1,187 מיליוני ₪, הכול כתוצאה מבחירה אקטיבית של הורים אשר בחרו לחסוך עבור ילדיהם במסלול עם סיכון מוגבר.

קופות הגמל מפרסמות תשואות ומבחינת התשואות כפי שהושגה בשנה החולפת (ב-12 החודשים האחרונים) ניתן ללמוד שמסלולי ההשקעה המיועדים לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר נהנו מתשואות גבוהות יותר מאלו אשר העדיפו סיכון בינוני או סיכון מועט.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page