top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש יוני בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בתום המחצית הראשונה של 2018 ב- 857 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 4.5% במחצית הראשונה של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש יוני כ- 324 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 312 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 221 מיליארד ₪.

במהלך ששת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ- 19.2 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 3.7 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.4 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של 15 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך ששת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 2.3 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 1.62 מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 709 אלף ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק.

חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב ירדו בחודש יוני, כאשר מדד תל אביב 35 רשם עליה מזערית בשיעור של 0.32% ומראשית השנה רשם עלייה של 0.47%, מדד תל אביב 125 ירד בחודש יוני ב- 0.18% ומראשית השנה רשם ירידה מזערית של 0.13%. מדד הבנקים ירד בחודש יוני ב-0.67% ומראשית השנה רשם עליה של 3.05%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש יוני מגמה מעורבת כאשר מרבית המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו ירידות, מדד בונד שקלי 50 ירד ב- 0.7%, מדד תל בונד שקלי 3-5 ירד ב- 0.29% ומדד בונד שקלי 5-15 ירד ב- 0.95%. לעומת זאת מדד בונד צמודות יתר רשם עליה של 0.38%. מדד תל בונד 20 עלה בחודש יוני בשיעור של 0.5% ומראשית השנה רשם עליה של 0.21%. מדד תל בונד 60 עלה בחודש יוני ב – 0.32% ומאז ראשית השנה עלה ב- 0.27%. מדד בונד שקלי ירד ב- 0.5% בחודש יוני ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 2.21%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת בחודש יוני. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש יוני ב- 0.54% ומראשית השנה רשם ירידה בשיעור של 0.18%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות ירד ב – 0.88% בחודש יוני וירד ב – 0.97% בחודשים ינואר עד יוני 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח קצר ירדו בחודש יוני בשיעור מינימלי של 0.02% אך ככל שהמח"מ ארוך יותר הירידות היו חדות יותר, לטווח 2-5 שנים ירדו ב- 0.57% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב- 1.43%.

גם המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש יוני מגמה מעורבת כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד בחודש יוני בשיעור של 0.59% ומראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.81%. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 1.05% בחודש יוני ומראשית השנה רשם עלייה של 10.07% וה- S&P 500 עלה בשיעור של 0.48% בחודש יוני ומראשית השנה רושם עליה בשיעור של 1.67%. הדאקס רשם בחודש יוני ירידה בשיעור של 2.37% ומראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 4.73%, הפוטסי 100 ירד ב- 0.54% ביוני ובסיכום ששת החודשים הראשונים של השנה רשם ירידה בשיעור של 0.66%. גם היורו סטוקס 600 רשם ירידה של 0.82% בחודש יוני ובששת החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 2.38%.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page