top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

נקבע ! כספי הפיצויים הם של העובד

בראשית חודש יולי תוקן חוק קופות גמל ונקבע שכספי הפיצויים כפי שהופקדו בידי מעסיק במרכיב הפיצויים בקופת גמל על שם העובד הינם של העובד וזכות המעסיק לקבלם כפופה לקבלת פסק דין הצהרתי.

במסגרת תיקון מספר 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשע"ח – 2018 נקבעו באופן מפורש ומוגדר הכללים אשר מאפשרים למעסיק למשוך כספים אשר הפקיד לזכות עובד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

משיכת כספי פיצויים מחשבון עובד בקופת גמל על ידי מעסיק יכולה להתבצע רק לאחר סיום יחסי העבודה ואם יתקיים אחד מאלה:

  1. המעסיק מסר לחברה המנהלת את קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, פסק דין הצהרתי אשר מאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים ושהמעסיק זכאי לקבל את כספי הפיצויים אשר נצברו בחשבון העובד בקופת הגמל כתוצאה מהפקדות שביצע.

  2. המעסיק מסר לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, אסמכתא המעידה על כך שנקט בהליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים שנצברו בחשבון קופת הגמל של העובד או שנקט בהליך משפטי לשלילת פיצויי פיטורים מן העובד והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאות המעסיק לכספי הפיצויים אפילו לאחר ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה.

  3. הועברו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים מסיום יחסי העבודה המסמכים הבאים:

3.1 הודעה מן המעסיק, בצירוף אסמכתא, שכספי הפיצויים אשר הפקיד בחשבון קופת גמל על שם העובד, ניתנים להחזרה למעסיק על פי דין או על פי הסכם העסקה עם העובד.

3.2 הודעה מן העובד, אשר נחתמה על ידו לאחר סיום יחסי עובד מעביד, שכספי הפיצויים אשר הופקדו לזכות חשבונו בקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעסיק ניתנים להחזרה למעסיק.

מדובר בצעד מהפכני אשר מקרב את העובדים לכספי הפיצויים שהמעסיק מחויב להפקיד על שמם במהלך תקופת עבודתם.

התיקון לחוק קובע בעצם ש"ברירת המחדל" היא שכספי הפיצויים כפי שהופקדו על שם העובד הינם שלו בעת סיום העבודה. אם סבור המעסיק שאין העובד זכאי לקבל את כספי הפיצויים אז הוא זה שנדרש לפעולה אקטיבית, לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי אשר מאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים. ולא רק לפעול. אלא החוק קוצב לוחות זמנים בהם יכול המעסיק לנסות ולשלול את הפיצויים מן העובד. לפעול תוך ארבעה חודשים מעת סיום יחסי העבודה לשם קבלת פסק דין הצהרתי.

אין ספק שמדובר בצעד נוסף לטובת העובדים החוסכים כספים בקופות גמל על מנת לאפשר להם ביתר קלות לממש את הזכויות שצברו ונצברו על שמם. תיקון החוק מאפשר לעובדים רבים למשוך כעת כספי פיצוים, אשר נצברו על שמם בקופות גמל ממעסיקים קודמים והם לא היו ניתנים למשיכה עקב העדר היכולת לקבל אישור מן המעסיק לשחרור הכספים.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page