top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים באופן עצמאי תכנית פנסיונית מסוימת.

ההליך אשר ניהלה רשות שוק ההון התבסס על קריטריון אחד בלבד- שיעורי דמי הניהול אשר יוצעו למצטרפים חדשים על ידי קרנות הפנסיה. בהליך נקבע שקרנות הפנסיה אשר יבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל יהיו כאלה למשך שנתיים עד ל-1 בנובמבר 2018.

לקראת תום התקופה, פרסמה רשות שוק ההון, ב- 6 ביוני האחרון, טיוטת הליך תחרותי חדש לקביעת קרנות פנסיה, אשר ישמשו החל מחודש נובמבר 2018, למשך 3 שנים, כקרנות ברירת מחדל.

במקביל לפרסום טיוטת ההליך התחרותי החדש עליו הכריזה רשות שוק ההון היא פרסמה מסמך תחת הכותרת: "נייר סקירה בעניין קרנות ברירת מחדל נבחרות".

הסקירה מאפשרת ללמוד על הילך הרוח, הדעות והמחשבות של קברניטי רשות שוק ההון, אותם אנשים אשר עומדים בראש הגוף המפקח והאחראי על החיסכון הפנסיוני של אזרחי מדינת ישראל.

ביקורת רבה נשמעה על ההליך לבחירת קרנות ברירת מחדל בחודש יולי 2016, כאשר עיקר הטענות נגעו לעובדה שהבחירה בקרנות פנסיה ברירת מחדל התבססה על שיעורי דמי הניהול המוצעים והייתה התעלמות מוחלטת מכל פרמטר וקריטריון אחרים דוגמת תשואות בגין ההשקעות, רמות סיכון, תשואה דמוגרפית, מדדי שירות וכדומה.

במסגרת "נייר הסקירה" מסבירים קברניטי רשות שוק ההון את עמדתם ואת התפיסה העומדת לנגד עיניהם. חשוב לדעת מה חושבים קברניטי רשות שוק ההון ! מרביתם של כספי החוסכים במוצרים פנסיונים מושקעים בשוק ההון, במגוון מכשירי השקעה ברמות סיכון שונות. רשות שוק ההון דורשת מן הגופים המנהלים את קרנות הפנסיה לפרסם את התשואות שהן מניבות לחוסכים במסגרת הקרנות שהן מנהלות ואפילו דואגת רשות שוק ההון, מזה שנים, לפרסם בעצמה את התשואות שהשיגה כל קרן פנסיה וכל קופת גמל במסגרת אתר האינטרנט של משרד האוצר: "גמל נט", "פנסיה נט".

אבל מה באמת חושבים ראשי רשות שוק ההון על התשואות אשר הושגו על ידי קרנות הפנסיה ? וכך נאמר: " בחינת היסטוריית התשואות שהושגו על ידי הגופים המוסדיים מצביעה על מקרים של שינוי המגמה בכל הקשור לתשואה של קרנות הפנסיה השונות לאורך השנים. ....ביצועי העבר אינם מנבאים את ביצועי העתיד".

רשות שוק ההון קובעת שלדעתה תשואות העבר, איכות ניהול ההשקעות כפי שבאה לידי ביטוי בתשואות שהשיגו קרנות הפנסיה בעבר אין לה כל משמעות לגבי העתיד. מאחר וזו המסקנה של קברניטי הרשות הם מחליטים שלא להתייחס לתשואה אשר הושגה בעבר כקריטריון לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל.

ניתן להסכים עם הדעה וניתן גם שלא להסכים עם תפיסה זו, אבל אם זו העמדה של הגורם המפקח, אם הוא נוהג על פי עמדתו בעת ביצוע הליך תחרותי לקביעת קרן פנסיה ברירת מחדל, חשוב שאותה רשות, אשר דורשת מן הגופים המוסדיים לפרסם מידע על תשואות קרנות הפנסיה וקופות הגמל שניהלו, לבחון אם ראוי להמשיך לפרסם את תשואות העבר ואולי לגרום לציבור לקבל החלטות על פי תשואות העבר שאינן מנבאות את ביצועי העתיד ?

יתרה מכך ראוי לשאול מדוע בעת ביצוע פעולת שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני נדרש בעל רישיון להתייחס לתשואות העבר כאשר הוא מייעץ לחוסך ? ( במסמך ההנמקה אשר נוסח ונקבעה מתכונתו על ידי רשות שוק ההון וכל בעל רישיון חייב לעשות בו שימוש בעת מתן המלצות לחוסך לעניין התכניות הפנסיוניות עליהן הוא ממליץ הוא נדרש להציג מידע על תשואת המוצר הפנסיוני ב - 12, 24 ו-36 החודשים האחרונים ).

אם תשואות העבר הן פרמטר לא רלוונטי אז רשות שוק ההון צריכה לשמור על הציבור מפני קבלת החלטות על בסיסו ואפילו לאסור על הצגת המידע ועל שימוש בו בידי בעלי רישיון בעת מתן המלצה לחוסך לעניין החיסכון הפנסיוני שלו. לא ?

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page