top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

זכות הבחירה של העובד

זכותו של עובד לבחור את התכנית הפנסיונית בה יחסוך מעוגנת בשורה ארוכה של הוראות, אשר תכליתן לקבוע מצד אחד את זכות הבחירה של העובד ומצד שני את חובתו של המעביד להפקיד לזכות העובד.

במסגרת סעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, אשר נחקק עם אימוץ מסקנות ועדת בכר, נקבעה זכותו של העובד להצטרף ולבחור בכל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו שלו ותשלומי מעסיקו. יתרה מכך, בחוק נאסר על מעסיקו של עובד להתנות את תשלום הכספים לזכות העובד בכך שיופקדו בקופה מסוימת.

בסעיף קטן ב נאמר שאם העובד לא בחר קופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעסיק להפקיד את התשלומים אותם הוא מחויב לבצע לזכות העובד בקופת ברירת מחדל, בקופה שנקבעה ככזו שאליה יופקדו כספים לזכות עובדים שלא בוחרים את זהות קופת הגמל בה הם מבקשים להפקיד כספים. ומהי אותה קופת גמל שאליה רשאי המעסיק להפקיד לזכות עובדים שלא בוחרים ? קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם !

החל מה-1 בנובמבר 2016 חובה על מעסיק להפקיד כספים, לזכות עובד שלא בחר, בקרן פנסיה באחת מבין שתי חלופות: קרן פנסיה שנבחרה ע"י רשות שוק ההון לשמש קרן ברירת מחדל או קרן פנסיה שנבחרה ע"י המעסיק או ארגון עובדים להוות קרן ברירת מחדל, לאחר שביצע הליך תחרותי בדרך ובמתכונת שקבעה רשות שוק ההון. יחד עם זאת נקבע שמעסיק לו היה הסכם ברירת מחדל לעניין קרן פנסיה או קופת גמל או קרן השתלמות בתוקף ב-13 במרץ 2016 רשאי אותו מעסיק להמשיך ולצרף עובדים חדשים, אשר לא בחרו קופת גמל אחרת לאותה קופת גמל ששימשה אותו עד פרסום ההנחיות החדשות.

זכות המעסיק להמשיך להפקיד על פי ההסכם שהיה לו עם חברה לניהול קופות גמל יכולה להמשיך ולשמש אותו עד מועד המוקדם מבין אלה: מועד סיום ההסכם (וגם אם קימת בהסכם אופציה להאריך את ההסכם אין זו רלוונטית) 31 במרץ 2018 אם דמי הניהול הנגבים מן העובד הם המרביים הקבועים בהוראות החוק או 31 במרץ 2019.

חשוב! היה ואין הסכם ברירת מחדל לעניין קרן פנסיה בין המעסיק לגוף המנהל קרן פנסיה עליו להפקיד לזכות עובד שלא בוחר בקרן פנסיה שנבחרה להוות קרן ברירת מחדל. היה ויש הסכם לעניין קרן פנסיה ברירת מחדל בתוקף ודמי הניהול הנגבים בפועל מן העובדים אינם המרביים (0.5% לשנה מן הצבירה ו- 6% מן ההפקדות), הרי ניתן להמשיך לפתוח חשבונות חדשים לעובדים שלא בוחרים וזאת עד מועד סיום ההסכם או 31 במרץ 2019, המוקדם מבניהם.

חשוב! רשות שוק ההון לא קבעה קרן השתלמות ברירת מחדל. ככל שקיימים מקרים שבהם עובד זכאי לקרן השתלמות ואין העובד בוחר בקרן שבה יופקדו הכספים לזכותו חייב המעסיק/ ארגון העובדים בביצוע הליך תחרותי לבחירת קרן השתלמות שתהווה ברירת מחדל עבור אותם עובדים.

חשוב! בחירת המעסיק להפקיד כספים לזכות קופת גמל ברירת מחדל עקב העובדה שהעובד לא בחר בקופה מסוימת יכולה להיעשות לראשונה כאשר לעובד זכות לקבל הפקדות לקופת גמל. היה והעובד חוסך בקופת גמל מסוימת חל איסור על המעסיק להחליט על שינוי בקופה אליה יבצע את ההפקדות לזכות העובד.

חשוב! ככל שמעסיק/ ארגון עובדים ביצע הליך תחרותי לבחירת קופת גמל / קרן השתלמות ברירת מחדל עליו ליידע את עובדיו להם מופקדים כספים לקופת ברירת מחדל לגבי זהות קופת ברירת המחדל ולגבי דמי הניהול שנקבעו לגבי הצטרפות אליה.

פורסם ב"משאבים"


bottom of page